Monday, January 21, 2019

Focus AFM-toezicht op brexit, onverantwoord gebruik van technologie en data

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in aandelen en obligaties naar Nederland. Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening. Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

Deze keuze van activiteiten is onder meer gebaseerd op de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s. Een verkenning van deze trends is eind oktober 2018 gepubliceerd in AFM Trendzicht 2019. Naast politieke onzekerheid (met name brexit) zijn dat de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening, en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Het toezicht op nieuwe partijen en markten als gevolg van brexit is het meest in het oog springende speerpunt. De AFM bereidt zich voor op verschillende brexit-scenario’s. Mogelijk komt 30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt naar Nederland. Dit geldt zowel voor de aandelen- als obligatiemarkt. Dit vraagt niet alleen meer capaciteit voor het verlenen van nieuwe vergunningen. Er zal ook meer doorlopend toezicht nodig zijn en het vraagt forse investeringen in IT. Voor de AFM zal dit significante financiële en operationele gevolgen hebben, waarvoor door de minister van Financiën financiële ruimte is gecreëerd om extra capaciteit te werven en de benodigde investeringen te doen.

Het is zorgwekkend dat tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie beoogt te verlaten, er nog steeds grote onzekerheid is over de voorwaarden. In combinatie met de verdeeldheid in het Britse parlement, vergroot dit de kans op een no deal brexit. In dat geval kunnen ondernemingen hun toegang tot de Britse financiële markten verliezen, is de continuïteit van de effectenhandel en internationale bank- en verzekeringsdiensten onzeker, en blijft de uitbesteding naar Britse partijen niet zonder meer mogelijk. Het is daarom belangrijk dat financiële instellingen zich actief voorbereiden op een no deal brexit en waar nodig hun voorbereidingen opschalen.

Het toenemend gebruik van (nieuwe) technologie en data biedt kansen voor financiële ondernemingen en voordelen voor consumenten, maar brengt ook risico’s met zich mee. De AFM wil voorkomen dat marktpartijen onverantwoord gebruikmaken van technologie en data. Zo worden in 2019 de online beslisomgevingen van verschillende aanbieders van beleggingsproducten onderzocht. Ook wordt een verkenning gedaan naar het toenemend gebruik van (klant)data en de risico’s voor de solidariteit binnen de verzekeringssector.

Verbond van Verzekeraars herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn vervolgstappen in het kader van de wettelijke evaluatie van het provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten. In zijn brief komt de minister terug op de motie van Kamerleden Paternotte en Leijten en een aantal deelonderwerpen.

In zijn agenda voor de financiële sector heeft de minister medio december al aangegeven stappen te willen zetten om consumenten inzicht te geven in provisies en dienstverlening bij schadeverzekeringen. Het Verbond steunt deze ambitie van het kabinet om de provisie op schadeverzekeringen actief transparant te maken. De minister geeft nu ook aan dat het in ieder geval voor de hand ligt dat klanten precontractueel worden geïnformeerd over de dienstverlening en provisie. Hij geeft aan dat vanuit het oogpunt van de klant concrete bedragen het meest informatief zijn.

De minister staat ook stil bij de frequentie van de accountantscontrole van het kostprijsmodel voor directe aanbieders. De minister onderzoekt een variant waarbij de controle van het kostprijsmodel niet jaarlijks door de externe accountant hoeft te worden gecontroleerd, maar ten minste eens in de drie jaar. Dit is een belangrijke verlichting van de administratieve lasten. De minister doet geen uitspraken over het kostprijsmodel in relatie tot innovatie en introductie van nieuwe producten. Het is immers belangrijk dat het kostprijsmodel innovatie niet in de weg moet zitten.

De minister geeft aan voornemens te zijn in gesprek te gaan op andere deelaspecten ten aanzien van financieel advies. Het Verbond herkent de in de brief genoemde onderwerpen en gaat hierover graag het overleg met de minister aan.

Vermogen miljardairs nam vorig jaar toe met $ 2,5 miljard per dag

Miljardairs zagen hun vermogens dagelijks met 2,5 miljard dollar groeien vorig jaar, een stijging van 12 procent. Het vermogen van de 3,8 miljard armsten nam in dezelfde periode met 11 procent af. Dat blijkt uit het nieuwe rapport over economische ongelijkheid dat Oxfam Novib vandaag lanceert, aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos, de jaarlijkse top van politici, wereldleiders en zakelijke elite.

 Uit het jaarlijkse Oxfam Novib-rapport 'Public Good or Private Wealth' over mondiale economische ongelijkheid blijkt dat de groeiende kloof tussen arm en rijk slecht is voor armoedebestrijding, schadelijk is voor de economie, en leidt tot toenemende maatschappelijke onrust over de hele wereld. Het rapport stelt vast dat de belastingtarieven voor rijke individuen en bedrijven steeds verder zijn gedaald terwijl het aantal miljardairs sinds de financiële crisis is verdubbeld. Tussen 2017 en 2018 kwam er iedere 48 uur een nieuwe miljardair bij.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: "Mondiale ongelijkheid neemt in een schrikbarend tempo toe en Nederland speelt hier als doorsluisland een zeer kwalijke rol in. We moeten belastingontwijking uitbannen. Uit internationaal onderzoek bleek vorig jaar nog dat een kleine 10% van de winst die multinationals wereldwijd wegsluizen om belasting te ontlopen in Nederland terecht komt. Nederland kwam daarmee in de top 5 van belastingparadijzen. Ons rapport laat zien wat de gevolgen zijn van extreme ongelijkheid en onrechtvaardige belastingregels. Terwijl grote bedrijven en de superrijken steeds minder belasting betalen, kunnen miljoenen meisjes niet naar school en sterven vrouwen wegens gebrek aan goede kraamzorg. Dáár moet het in Davos over gaan.”

Conclusies rapport

•  Uit data van Credit Suisse blijkt dat vorig jaar 26 mensen over hetzelfde vermogen beschikken als de armste helft van de wereldbevolking (3.8 miljard mensen).

• Slechts vier cent van elke dollar aan belastinginkomsten die in 2015 wereldwijd werd geïnd, was afkomstig uit belastingen op vermogen, zoals erfenissen of eigendom. Deze soorten belastingen zijn in veel rijke landen de laatste decennia verlaagd of verdwenen en bestaan nauwelijks in ontwikkelingslanden.

• Belastingtarieven voor vermogende personen en bedrijven zijn ook drastisch verlaagd. Zo daalde het hoogste tarief van de inkomstenbelasting in rijke landen van 62 procent in 1970 tot slechts 38 procent in 2013. Het gemiddelde tarief in armere landen is slechts 28 procent. Het gemiddelde tarief voor de winstbelasting daalde van 38% in 2003 naar 24% in 2018 wereldwijd. Ook Nederland besloot recent het winstbelastingtarief verder te verlagen, van 25% naar 20,5%.

• In sommige landen, zoals Brazilië, betaalt de armste 10 procent van de bevolking nu een groter deel van hun inkomsten aan belasting dan de rijkste 10 procent.

• Ondertussen worden publieke diensten in veel landen zwaar onder-gefinancierd of geprivatiseerd waardoor de toegang voor de armste burgers in gevaar komt.

• Elke dag sterven circa 10.000 mensen omdat ze geen toegang hebben tot betaalbare gezondheidszorg.

Friday, January 18, 2019

AFM en DNB pleiten voor cryptoregulering op internationaal niveau

Er moet een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees komen. Hiermee kunnen witwassen en terrorismefinanciering effectiever worden tegengaan. Dat stellen AFM en DNB in een gezamenlijk advies, dat de minister van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het internationale karakter van crypto’s vergt internationale afstemming om Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s te beschermen, stellen beide toezichthouders.

Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. De AFM en DNB pleiten daarom voor een nationaal vergunningsstelsel in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In Europees verband is de vierde anti-witwasrichtlijn herzien om dit risico aan te pakken.

Hierdoor gaan de normen van deze richtlijn ook gelden voor platformen voor de omwisseling van crypto’s naar fiat geld en voor aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Door een vergunningstelsel wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen, en indien nodig op voorhand te weren van de markt.

Rabobank ondersteunt ondernemers met de Rabo Circulair Ondernemen Desk

De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen. Rabobank gaat ondernemers hierin ondersteunen met haar nieuwe Rabo Circulair Ondernemen Desk.

De overgang naar een circulaire economie vraagt van ondernemers een omschakeling van een lineair naar een circulair business model. Rabobank ziet circulair ondernemen als een van de pijlers waarop de Nederlandse economie steunt. Er komen steeds vaker vragen van klanten over circulaire businessmodellen en de financiering daarvan.

De desk bestaat uit een multidisciplinair team van circulair specialisten die ondernemers ondersteunen rondom circulaire vraagstukken. De circulair specialisten denken met de ondernemer mee over strategische vraagstukken rondom circulaire businessmodellen, de financiering daarvan en leggen, door middel van hun netwerk, verbindingen met relevante partijen. Op deze manier begeleiden zij klanten naar bestaande en/of nieuwe oplossingen.

Banken en verzekeraars voldoen aan FG-verplichtingen na controle AP

Alle gecontroleerde Nederlandse banken en verzekeraars waarvoor de verplichtingen gelden, hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij hebben ook de contactgegevens van hun FG op een juiste manier gepubliceerd op hun website. Dit is het resultaat van een onderzoek onder 45 banken en 93 verzekeraars. Het onderzoek maakte deel uit van een serie onderzoeken door de AP bij verschillende soorten organisaties naar de naleving van vereisten uit de privacywetgeving.

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG. Onderdeel hiervan is dat sommige organisaties, zoals banken en verzekeraars, die op grote schaal de persoonsgegevens van hun klanten observeren en/of op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, een FG moeten aanstellen en hun contactgegevens moeten publiceren.

Uit een eerste controle bleek dat 6 banken en 9 verzekeraars nog geen FG hadden aangemeld bij de AP. 2 banken en 2 verzekeraars bleken na ontvangst van nadere informatie van de organisaties niet verplicht om een FG aan te stellen, omdat zij niet grootschalig persoonsgegevens verwerken. In alle overige gevallen hadden de banken en verzekeraars wel een FG aangesteld, maar deze niet bij de AP aangemeld. Zij hebben dit alsnog gedaan.

Banken en verzekeraars verwerken veel persoonsgegevens van hun klanten, zoals identificatiegegevens, financiële gegevens, transactiegegevens en medische gegevens. De FG’s vervullen daarom bij deze organisaties een belangrijke functie om die gegevens te beschermen en om de privacywetgeving na te leven. De FG kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren over hoe de privacywetgeving moet worden toegepast in zijn organisatie.

Alle gecontroleerde banken en verzekeraars vermelden inmiddels op een goede manier de contactgegevens van hun FG’s. Na een eerste controle was dit nog bij 7 banken en 14 verzekeraars ontoereikend. Klanten en medewerkers moeten privacy-issues snel en in vertrouwen kunnen melden bij de FG. Het moet daarom voor iedereen die dat wil makkelijk zijn om contact op te nemen met de FG zonder dat daar iemand tussen zit. Het is verplicht een direct telefoonnummer, e-mailadres, postadres en/of direct contactformulier te vermelden waarmee de FG te bereiken is. De naam van de FG is niet noodzakelijk.

Knab Crowdfunding bereikt mijlpaal met 100 gefinancierde projecten

Klanten van Knab hebben via het crowdfundplatform van de online bank de honderdste bedrijfslening gefinancierd. Op het platform zijn ruim 5.000 investeerders actief. Zij hebben in tweeënhalf jaar tijd samen bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse mkb-bedrijven.

Knab was in 2016 de eerste bank die een crowdfundplatform lanceerde. “Wereldwijd kelderden de spaarrentes en tegelijkertijd werd het voor mkb’ers steeds moeilijker om een traditionele lening te krijgen via de bank. We zagen Knab Crowdfunding als de ideale oplossing voor beide problemen; de klanten van Knab krijgen mogelijk een beter rendement over hun geld in ruil voor de financiering van ondernemers”, aldus Remko Jansen van Knab.

De gepubliceerde leningverzoeken op het platform zijn gevarieerd. Van een bedrijf dat geavanceerde racefietsen produceert tot aan een gastrobar en van een offshore trainingscentrum tot hypotheekadviseur. Een gemiddelde gewenste lening op het platform bedraagt € 176.925 en is binnen 53 uur volgeschreven.

Het is nog lastig om de rendementen van crowdfunding te vergelijken met sparen. Jansen: “Crowdfunding van bedrijfsleningen is nog steeds relatief nieuw en brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee, je kunt je inleg immers kwijtraken. Het is daardoor nog lastig om nu iets definitiefs te zeggen over de behaalde rendementen. De looptijd van de meeste leningen is immers nog niet voorbij. Op onze statistiekenpagina houden we het gemiddelde netto rendement van de totale leningportefeuille wel continu bij. Op basis daarvan lijkt het een veilige conclusie dat investeren via crowdfunding je op dit moment meer oplevert dan sparen.”

Thursday, January 17, 2019

WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel. Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt.

Er zijn te weinig remmen op geldschepping en kredietverlening, met een ongewenst hoog schuldniveau als gevolg. Ook is het publieke karakter van het bankwezen nu onvoldoende verankerd.

Een van de aanbevelingen is het mogelijk maken van een bank die zich enkel met betalen en sparen bezighoudt.

Het rapport ‘Geld en schuld’ is het resultaat van een adviesaanvraag van de regering over de werking van het geldstelsel. Over dit onderwerp is naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ in de Tweede Kamer een debat gevoerd. Tijdens dit debat werd een motie aangenomen met het verzoek aan de WRR het geldstelsel nader te bestuderen, en de voor- en nadelen van verschillende vormen van geldschepping te onderzoeken.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zet in haar rapport vraagtekens bij de invoering van een publiekgeldsysteem. Volgens de Raad zou een overgang naar zo’n systeem feitelijk neer komen op een ‘grootschalig experiment met de ruggengraat van de economie.’ Daarnaast vraagt de WRR zich af of zo’n overgang haalbaar is omdat een nieuw systeem alleen op Europees niveau kan worden ingevoerd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dan ook geen voorstander van zo’n experiment.

De NVB onderstreept het belang van diversiteit in de sector en is benieuwd hoe een volksbank er in de praktijk uit zou kunnen zien. Overigens zal diversiteit van de sector in de komende jaren vooral ook in Europees licht moeten worden bezien nu de Europese bankenunie verder moet worden voltooid. Door de belemmeringen voor grensoverschrijdend bankieren in Europa weg te nemen worden de drempels voor buitenlandse banken om hun producten in ons land aan te bieden, weggenomen. Tegelijkertijd schept dat kansen voor Nederlandse banken in het buitenland.

ING introduceert duurzame bedrijfslening met EcoVadis-rating

ING introduceert duurzame bedrijfsleningen voor de brede groep niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bij deze leningen stijgt of daalt het renteniveau mee met het wel of niet behalen van duurzaamheidscriteria, wat wordt beoordeeld door extern ratingbureau EcoVadiBij het verstrekken van de lening worden door ING en het bedrijf duurzame prestaties afgesproken waarvan de voortgang wordt beoordeeld door EcoVadis, een onafhankelijk ratingbureau gespecialiseerd in het beoordelen van duurzaamheidsprestaties door bedrijven. Als de prestatie verbetert betaalt de klant een lagere rente aan de bank, als deze verslechtert, gaat de rente omhoog. 

“Deze leningen gaan een stap verder dan de traditionele groene lening, waarmee groene projecten worden gefinancierd. Sociale en ethische overwegingen zijn bij deze lening net zo belangrijk als milieu aspecten. Een ander verschil met groene leningen is dat deze lening is bedoeld voor de algemene bedrijfsvoering in plaats van alleen specifieke groene projecten,” aldus Annemein Kolk, directeur Grootzakelijke klanten bij ING Nederland. “Er moet nog veel gebeuren om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen. Met de overeenkomst met EcoVadis willen wij onze zakelijke klanten helpen, motiveren en belonen om verder te gaan met hun duurzaamheidsagenda. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die ambitieuze duurzaamheidsprestaties leveren de winnaars zijn in de economie van morgen. Daarom is duurzaamheid een belangrijk onderwerp in ieder gesprek dat wij hebben met klanten.”

In 2017 introduceerde ING voor het eerst een lening waarbij de rentemarge is gekoppeld aan de duurzaamheidsprestatie van de onderneming. De eerste transacties waren met Philips en DSM, beursgenoteerde bedrijven waarover veel informatie publiek beschikbaar is. Het partnerschap met EcoVadis is een volgende stap in het helpen van zakelijke klanten, bedrijven die niet-beursgenoteerd zijn. De eerste transactie die ING heeft gearrangeerd is een gesyndiceerde financiering voor Dura Vermeer Groep. Dura Vermeer heeft er daarbij zelf voor gekozen om zijn duurzaamheidsprestaties te laten beoordelen door EcoVadis. ING heeft de financiering vervolgens gearrangeerd samen met in dit geval ABN Amro en Rabobank.

Verplichte waarschuwing voor beleggen in vakantiewoningen buiten AFM-toezicht

In reclame-uitingen voor beleggen in recreatief vastgoed zoals vakantiewoningen, moet de waarschuwingszin ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’ zichtbaar zijn. Doet de aanbieder dat niet, dan is er sprake van een illegale aanbieding en kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een maatregel opleggen.

In de afgelopen jaren is beleggen door consumenten in een vakantiewoning populairder geworden. Zowel het aantal transacties als de gemiddelde verkoopprijs nam toe. Aanbieders van vakantiehuisjes als beleggingsobject adverteren veel voor dit recreatief vastgoed. In reclame-uitingen moet aangegeven worden dat er hierbij geen sprake is van toezicht door de AFM, zodat dit duidelijk is voor potentiële kopers. Door de lage spaarrente investeren consumenten hun geld steeds meer in beleggingen met een hoger risicoprofiel en vergroten zij hun schuldenlast. De beslissing om te investeren in een vakantiewoning kan een grote impact hebben op de financiële positie van consumenten.

Veel aanbieders van recreatief vastgoed vallen buiten het toezicht van de AFM, omdat zij zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, bijvoorbeeld omdat de verkoopprijs van de woningen boven de vrijstellingsgrens van €100.000 ligt. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling, is het noodzakelijk dat de aanbieders in reclame-uitingen gericht aan consumenten de wettelijk verplichte vrijstellingsvermelding correct opnemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor websites, krantenadvertenties, banners, Google ads en televisiecommercials. Wanneer de vrijstellingsvermelding niet juist is opgenomen, is er sprake van een illegale aanbieding.

Wednesday, January 16, 2019

Boots apotheken moeten contant geld accepteren

Boots apotheken mogen betalingen met cash geld niet weigeren, vindt de Consumentenbond. Sinds 10 januari accepteren de 60 aangesloten apotheken alleen nog pinbetalingen. Zij zetten daarmee groepen consumenten buiten spel, aldus de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Vaak zijn juist kwetsbare groepen de dupe van dit soort maatregelen. Bijvoorbeeld sommige ouderen die niet goed overweg kunnen met een pinpas, en ook consumenten die met contant betalen grip op hun uitgaven willen houden. Deze mensen kan en mag je niet uitsluiten.’ De Consumentenbond stelt dat medicijnverstrekking een basisvoorziening is die voor een ieder gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

Boots zegt de maatregel in te voeren omwille van de veiligheid van hun klanten en hun medewerkers. De Consumentenbond gaat daar niet in mee. Combée: ‘De medicijnen die een apotheek in huis heeft, vormen een veel groter risico dan de beperkte hoeveelheid geld in kas.’

De Consumentenbond vindt dat consumenten altijd moeten kunnen kiezen hoe ze betalen. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Consumentenbond aan deelneemt, heeft dat ook in een standpunt Contant geld vastgelegd.

PPI's van Aegon fuseren

De fusie van de twee premiepensioeninstellingen van Aegon is een feit. Aegon PPI en Cappital zijn begin januari opgegaan in Aegon Cappital. Met eenvoud voor de werkgever en keuzevrijheid voor de werknemer. Inmiddels is ook een app voor werknemers beschikbaar, net als een vernieuwd portaal.

Aegon Cappital is nu het grootste PPI-platform van Nederland met meer dan 4700 werkgevers en 215.000 deelnemers. Aegon wil met de fusie de ontwikkeling van de digitale dienstverlening versnellen en klanten meer keuzemogelijkheden bieden.

Frits Bart, directeur Aegon Cappital: “We zijn er trots op dat we onze ambities hebben waargemaakt en dat we onze huidige én nieuwe klanten een hoge mate van service bieden. Aegon Cappital verbindt eenvoud met keuzevrijheid. Het is voor de werkgever een eenvoudige opbouwregeling, met een heel inzichtelijke kostenstructuur. De werknemers kunnen zelf kiezen op wat voor manier hun premiegeld belegd wordt, met meer of minder risico. En het is heel persoonlijk omdat ze op elk moment kunnen zien wat hún eigen opgebouwde pensioenkapitaal is.”

Aegon Cappital heeft nu circa 2,5 miljard euro aan beheerd pensioenvermogen en jaarlijks komt er half miljard euro binnen aan pensioenpremie. Dat is ongeveer een derde van de Nederlandse PPI-markt.

Lukoil en Belfius introduceren tanken met bank-app in België

Klanten van de Belgische bank Belfius kunnen vanaf 15 januari een tankbeurt afrekenen met hun smartphone. Betalen via de Belfius-app kan voorlopig alleen bij Lukoil-tankstations. Via geolocalisatie verschijnt het Lukoil-benzinestation waar hij zich bevindt automatisch op het scherm. De chauffeur hoeft vervolgens alleen nog het nummer van de gewenste pomp te selecteren. De app toont olok het transactiebewijs.

Tuesday, January 15, 2019

Jeroen van der Put bestuurslid bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds

Jeroen van der Put (51) is per 1 januari 2019 benoemd tot bestuurslid Beleggingen en Klantrelaties voor Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF).

De komst van Jeroen van der Put past bij de keuze van het bestuur van Centraal Beheer APF om vermogensbeheer en relatiemanagement als aandachtsgebied verder te versterken. En het past ook bij de sterke groei van meer dan 500 nieuwe relaties per 1 januari 2019. Jeroen heeft een regiefunctie op het relatiemanagement van Centraal Beheer APF. Deze rol combineert hij met inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beleggingen en zijn kennis van pensioenen en relevante wet- en regelgeving.

Jeroen: “Bij Centraal Beheer APF wordt samen gewerkt aan een persoonlijk pensioen. Dat draag ik een warm hart toe. Iedereen heeft recht op een pensioen dat bij hem of haar past en het APF is hiervoor een goede, toekomstbestendige oplossing. Ik zie er naar uit om onze relaties daarin te begeleiden.” Naast Centraal Beheer APF is Jeroen ook bestuurder bij andere pensioenfondsen en hij is actief bij de Pensioenfederatie als voorzitter van de risicomanagementcommissie. Eerder heeft hij diverse directierollen bekleed met vermogensbeheer als primair aandachtsgebied onder andere bij Media Pensioendiensten, PNO Zorg, Robeco en Iris BV.

Huub Hannen, voorzitter van het bestuur van het Centraal Beheer Algemeen Pensioen Fonds: “Met Jeroen hebben we een zeer ervaren bestuurslid aangetrokken. We zijn blij met zijn komst en met zijn uitgebreide kennis en ervaring. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe rol.”

Eerste crypto-platform met iDeal-certificaat

De Nederlandse startup Nocks, dat betalingen accepteren voor bedrijven én handelen in crypto-valuta Gulden handig combineert breidt uit met een vergunning als cPSP. Het is de eerste keer dat een op cryptocurrency gefocust bedrijf naar buiten kan treden als iDeal partner.

Recentelijk werd ook een vergunningplicht voor cryptocurrency bedrijven aangekondigd. De eisen van klantidentificatie worden al langer nageleefd door diverse bedrijven in de branche, maar een daadwerkelijke wet zou ook ruimte geven aan verdere professionalisering.

Vooralsnog is het handelsplatform van Nocks, waarop men Gulden met euro’s kan verhandelen, het belangrijkste onderdeel van de onderneming. Gebruikers kunnen daar Gulden omzetten naar euro’s.

ABN AMRO introduceert contactloos betalen met een 'wearable'

ABN AMRO introduceert contactloos betalen met een 'wearable' voor al haar klanten. ABN AMRO is daarnaast de eerste bank ter wereld die wearables aanbiedt waarmee met een pintransactie hogere bedragen op de betaalautomaat afgerekend kunnen worden. Klanten kunnen een wearable kopen en koppelen aan hun privérekening. Op die manier kan de klant contactloze betalingen verrichten.

Op de website van ABN AMRO staan de producten en links naar de webshops waar de geschikte wearables te koop zijn. Deze wearables hebben een door Mastercard gecertificeerde betaalchip. Klanten krijgen de wearable thuisbezorgd en na activatie via mobiel bankieren of internet bankieren kan de klant meteen contactloos betalen.

Betalen met een wearable gaat hetzelfde als contactloos betalen met een bankpas. Je houdt de wearable tegen de betaalautomaat en bij bedragen boven de 25 euro wordt de klant gevraagd zijn pincode in te toetsen. Per dag is er een limiet van 250 euro die je met pincode met de wearable kunt betalen. ABN AMRO is de eerste bank wereldwijd die dit type wearables met hoge bedragen ondersteunt.

Het afgelopen jaar hebben 500 klanten van ABN AMRO geëxperimenteerd met de wearables. De reacties waren buitengewoon positief: 80% van de testgebruikers gebruikte liever een wearable dan een 'normale' bankpas.

Betalen met wearables is alleen mogelijk voor particuliere klanten van ABN AMRO. De wearables worden verkocht door bedrijven die door Mastercard gecertificeerde betaalchips in hun producten hebben geplaatst. Op abnamro.nl/wearables kunnen klanten een overzicht vinden van de wearables en links naar de webshops voor aanschaffen en koppelen aan hun rekening.

Monday, January 14, 2019

Voorlopig nog geen hogere spaarrente, beurspaniek drukt rente

Het leek er vorig jaar op dat aan de extreem lage spaarrente geleidelijk een einde zou gaan komen. De paniek op de financiële markten heeft de rente echter gedrukt en de verwachtingen over de eerste renteverhoging van de ECB uitgesteld. Dat betekent dat het nog weer langer gaat duren voor een eind komt aan de extreem lage spaarrentes.

Voordat de beurs achteruit kachelde was het heersende idee nog dat de eerste verhoging door de ECB na komende zomer zou plaatsvinden. Terwijl de aandelenkoersen zakten zijn de obligatiekoersen echter weer wat opgelopen en de rente gedaald.

Het rendement op Nederlandse staatsobligaties die nog tien jaar lopen staat nu rond de 0,35 procent. Dat is het laagste niveau sinds eind 2016. Voor Duitse staatsobligaties geldt hetzelfde. De Duitse tienjaarsrente is gezakt naar 0,25 procent.

Op de obligatiemarkt wordt nu ingeschat dat de eerste renteverhoging sinds 2011 nog wat langer op zich zal laten wachten. De kans dat het nog dit jaar komt tot een ‘lift-off’, zoals de ECB het zelf noemt, is nog maar 45 procent.

Mobiele bank N26 haalt 300 miljoen dollar op in vierde investeringsronde

N26 heeft 300 miljoen dollar opgehaald in een vierde investeringsronde bij de in New York gevestigde venture capital en private equity-firma Insight Venture Partners. Andere deelnemers aan de investeringsronde waren het Singaporese investeringsfonds GIC en een aantal bestaande investeerders. De waarde van N26 wordt momenteel geschat op 2.7 miljard dollar.

De investering van 300 miljoen dollar is de grootste private equity financieringsronde voor een Europees fintech-bedrijf van de afgelopen jaren. Tot op heden heeft N26 meer dan 500 miljoen dollar ontvangen van ‘s werelds meest toonaangevende investeerders, waaronder Tencent, Allianz X, Peter Thiel’s Valar Ventures, Li Ka-Shing’s Horizons Ventures, Earlybird Ventures, Redalpine Ventures en Greyhound Capital.

N26 bouwt aan de eerste wereldwijde mobiele bank. Het bedrijf is momenteel actief in 24 Europese markten en heeft in de afgelopen 12 maanden zijn klantenbestand meer dan verdrievoudigd tot ruim 2.3 miljoen klanten. N26 zal de opbrengsten inzetten om wereldwijd uit te breiden, te beginnen met een lancering in de VS in de eerste helft van 2019. Het bedrijf streeft ernaar de komende jaren meer dan 100 miljoen klanten over de hele wereld te bereiken.

N26 maakt bankieren naar eigen zeggen flexibeler en transparanter voor consumenten. Of het nu gaat om bestaande functies zoals realtime notificaties en kosteloze, wereldwijde kaartbetalingen of toekomstige functies zoals het delen van een account door middel van een enkele klik - N26 blijft uitdagingen op het gebied van bankieren oplossen waar digitale consumenten over de hele wereld mee te maken hebben.

Sinds het eerste product in 2015 werd gelanceerd, heeft N26 meer dan 2.3 miljoen klanten in 24 Europese markten verwelkomd en meer dan 20 miljard dollar aan transacties verwerkt. Klanten beheren momenteel meer dan 1 miljard dollar via een N26-account.Friday, January 11, 2019

Zes ton cash onder keukenblok

Het tegengaan van spookbewoning in Rotterdam, leverde dinsdagmiddag twee mooie resultaten op. Agenten die een onderzoek instelden in een woning aan het Zuiderterras in Rotterdam-Zuid troffen daar grote sommen geld aan. Ruim zeshonderdduizend euro aan contanten lag in dikke bundels verstopt onder een keukenblok. In een tweede woning aan de Strevelsweg trof de politie twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs aan. Een 36-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

Kort voor het middaguur bezochten agenten de woning aan het Zuiderterras. Want hoewel er ‘op papier’ niemand ingeschreven stond, had de politie sterke vermoedens dat mensen regelmatig de woning in- en uitgingen. Er bleken inderdaad een man en een vrouw aanwezig te zijn. Toen de agenten in een televisiekastje stapels geld aantroffen, wisten ze dat ze op het juiste spoor zaten.

In de keuken lagen er diverse spullen die over het algemeen gebruikt worden bij het verpakken van verdovende middelen. Achter een plint onder het keukenblok lag ruim 600.000 euro verstopt. Ook zijn er cryptotelefoons in beslag genomen. Hiermee kunnen criminelen met elkaar communiceren zonder dat de politie meeluistert.

Spookbewoning is de verzamelnaam voor het feit dat personen niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, maar wel in een woning verblijven. Deze mensen schrijven zich niet in of gebruiken valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden, safehouses en slaan er soms grote partijen cash geld, vuurwapens of drugs in op.

Eerste bitcointransactie precies tien jaar geleden

Tien jaar geleden werd de allereerste bitcointransactie verstuurd. Op 12 januari 2009 ontving programmeur Hal Finney tien bitcoin van Satoshi Nakamoto, de bedenker van de digitale munt.

Saillant detail, niemand weet wie Satoshi Nakamoto echt is. Hal Finney misschien, maar hij is inmiddels overleden aan de spierziekte ALS.

De transactie is opgeslagen in blok 170 van de blockchain. Een van de eigenschappen van blockchain is dat deze decentraal is, en ook transparant. Alle blokken van een blockchain zijn via internet inzichtelijk.

Waar staat bitcoin nu?
•    Tien jaar later zijn er 370 miljoen bitcoin transacties verstuurd
•    Er zijn 17,5 miljoen vrijgegeven door minen. In totaal komen er 21 miljoen coins vrij.
•    Een bitcoin kostte begin 2017 950 euro. In januari 2018 was de prijs voor één bitcoin 10.000 euro. Inmiddels is bitcoin ongeveer 3.400 euro waard.
•    Dat betekent dat alle bitcoin ter wereld gezamenlijk nu 60 miljard euro waard is.
•    Bitcoin wordt niet alleen gekocht om op de prijs te speculeren. In Amsterdam kan je al bij 50 winkels en horecagelegenheden betalen met bitcoin. In Arnhem kan dat zelfs al bij 150 ondernemers. Daarmee is de hoofdstad van Gelderland wereldwijd koploper!

Thursday, January 10, 2019

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten geeft toekomst aan jonge boeren

Om ervoor te zorgen dat onze voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft, investeert het kabinet in jonge boeren die een agrarisch bedrijf willen starten of overnemen. Hiervoor is in totaal 75 miljoen euro uitgetrokken. Er wordt een Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in het leven geroepen waardoor het voor financiers aantrekkelijker wordt leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling.

De garantieregeling werkt drempelverlagend voor financiers omdat het Rijk garant staat. €11 miljoen van dit bedrag wordt – op verzoek van de boeren zelf – bestemd voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van overname. Dit schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: ‘Veel jonge mensen die graag een boerenbedrijf willen beginnen of overnemen staan voor grote beslissingen. Naast de vraag ‘kan ik dit opbrengen en een redelijk pensioen voor mijn ouders  betalen’ ligt ook de vraag over de nodige investeringen om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst op tafel. Dat zijn besluiten die niet lichtvaardig genomen worden. Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovatie en aan duurzame bedrijfsvoering. Met de Garantieregeling VVK kunnen zoveel mogelijk jonge boeren voor een langere tijd gebruik maken van deze regeling.’

Van het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven is ruim 92% een gezinsbedrijf. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 met bijna 56% afgenomen tot 54.840. Belangrijkste oorzaak: bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. Van gezinsbedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft maar liefst 61% geen opvolger. Dit betekent dat de komende 15 jaar circa 20.000 land- en tuinbouwbedrijven dreigen te verdwijnen.

Het overnameproces van gezinsbedrijven binnen de familie kan gevoelig liggen. Zowel familie- en bedrijfsbelangen spelen mee. Het belangrijkste besluit is de bepaling van de overnamewaarde van het bedrijf. Vragen als ‘wat krijgen eventuele broers en/of zussen mee? Is er vertrouwen in de bedrijfsopvolger? Is de overnameprijs voldoende voor de oudedagvoorziening van de ouders? En wordt hem/haar wat gegund?’ De overnameprijs ligt namelijk vaak onder de marktwaarde. Coaching kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Nieuwe versie simulatieprogramma DELFI-tool

DNB vernieuwt de inhoud van de DELFI-tool, de applicatie waarmee iedereen simulaties kan maken voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie. De simulaties geven inzicht in de gevolgen van zelfgekozen economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen. Reden voor de vernieuwing van de DELFI-tool is dat het onderliggende model van de Nederlandse economie is herzien.

De belangrijkste verandering betreft de uitbreiding van het model met een module die het gedrag van de bankensector beschrijft. Dit maakt het mogelijk om de samenhang tussen de bankensector en de rest van de economie beter te analyseren. Zo kan in kaart worden gebracht wat de invloed is van strengere kapitaalseisen voor banken op de bredere economie, bijvoorbeeld op de productie, bestedingen, prijzen en kredietrentes en -volumes. Naast de toevoeging van een bankensector is de module van de pensioensector aangepast, en is de invloed van vertrouwen op de bestedingen in het model opgenomen. Bovendien is het volledige model herschat op basis van recente cijfers. Een uitgebreide documentatie van het nieuwe model, genaamd DELFI 2.0, is beschikbaar op de website van DNB.

Wednesday, January 9, 2019

Eerste op locatie gebaseerde reisverzekering in Nederland

On demand-verzekeraar Vigi lanceert de eerste op locatie gebaseerde reisverzekering van Nederland. Hiermee wordt automatisch, via de mobiele telefoon, de reisverzekering geactiveerd als je de grens over gaat. De app van Vigi maakt hiervoor gebruik van je locatie. Zo betaal je alleen voor de dagen dat je echt op reis bent en wordt verzekeren een stuk makkelijker.

Met Vigi was het al mogelijk om met één swipe je smartphone, camera, tablet of laptop te verzekeren, op de momenten dat jij dat nodig vindt. Voor de één is dat zodra je de deur uit stapt, voor de ander is het alleen nodig tijdens bepaalde evenementen of bijvoorbeeld festivals.

Met de Vigi-app kun je al je verzekeringen op één plek bekijken en wijzigen, 24/7. Zo weet je precies wat je hebt. Ook alle communicatie verloopt via de app. Je bent dus altijd en overal up to date.

Naast het gebruikersgemak kent de reisverzekering een geheel geautomatiseerd claimproces, waardoor de afhandeling snel afgehandeld kan worden. Met de Vigi Reisverzekering zijn gebruikers standaard verzekerd voor de volgende onderdelen: hulpverlening, buitengewone kosten, bagage, schade aan je vakantieverblijf, medische kosten en ongevallen.

Grote regionale verschillen crowdfunding Nederland

De markt van financieringen via crowdfunding groeide in 2018 tot 243 miljoen euro (+35%). Investeerders staken geld in 2.414 Nederlandse projecten (+65%). De verschillen per regio zijn echter groot. Crowdfundmarkt.nl zette de kenmerken per provincie op een rij.

1.    Noord-Holland (66 miljoen euro, +92%)
Noord-Holland is koploper en grootste stijger in 2018. In deze provincie is veruit de meeste financiering opgehaald via crowdfunding. Bijna 30% van het opgehaalde kapitaal is besteed aan duurzame energieprojecten. Met 68.000 euro per financiering zijn de projecten in Noord-Holland relatief klein ten opzichte van het landelijk gemiddelde (100.000 euro).
2.    Zuid-Holland (42 miljoen euro, +9%)
De groei van crowdfunding in Zuid-Holland blijft achter op de landelijke trend. In Zuid-Holland wordt crowdfunding veel gebruikt door horecagelegenheden (18% van de markt). Het crowdfundingplatform Funding Circle is marktleider in deze provincie (26% van de markt).
3.    Noord-Brabant (32 miljoen euro, +41%)
Net als in heel Nederland wordt in Noord-Brabant crowdfunding steeds vaker gebruikt voor duurzame energieprojecten (21% van de markt). Met 130.000 euro per financiering zijn de projecten in Noord-Brabant relatief groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde (100.000 euro). Het crowdfundingplatform Collin Crowdfund is marktleider in deze provincie (33% van de markt).
4.    Utrecht (27 miljoen euro, +70%)
De provincie Utrecht is één van de grote stijgers in 2018 met maar liefst 70% marktgroei. De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in Utrecht laag (7,1%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%). Met 180.000 euro per financiering zijn de projecten in Utrecht relatief groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde (100.000 euro).
5.    Gelderland (17 miljoen euro, +6%)
Net als in Zuid-Holland blijft de groei van crowdfunding in Gelderland achter. De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in Gelderland wel hoog (8,8%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%). Het crowdfundingplatform Geldvoorelkaar is marktleider in deze provincie (32% van de markt).
6.    Zeeland (16 miljoen euro,  -5%)
Zeeland is de eerste provincie in deze lijst waar de crowdfundingmarkt in 2018 kleiner is geworden. Het aantal project is wel toegenomen. Met 300.000 euro per financiering zijn de projecten in Zeeland relatief groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde (100.000 euro).
7.    Limburg (9 miljoen euro, +39%)
In Limburg is het aantal crowdfundingprojecten verdubbeld in 2018. Deze verdubbelin in combinatie met een gemiddelde groei van de marktomvang geeft aan dat de projecten in Limburg een stuk kleiner zijn geworden. De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in Limburg hoog (8,4%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%).
8.    Overijssel (8 miljoen euro, +48%)
Op plaats 8 van deze lijst staat de provincie Overijssel. De crowdfundingmarkt in deze provincie is fors gegroeid in 2018. Het crowdfundingplatform Collin Crowdfund is marktleider in deze provincie (27% van de markt).
9.    Groningen (7 miljoen euro, +75%)
De provincie Groningen is na Noord-Holland de grootste stijger in 2018 met maar liefst 75% marktgroei. Met 140.000 euro per financiering zijn de projecten in Groningen relatief groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde (100.000 euro). Het crowdfundingplatform Duurzaaminvesteren is marktleider in deze provincie (30% van de markt).
10.    Friesland (4 miljoen euro, +30%)
Friesland is één van de kleinere provincies wat betreft financieringen via crowdfunding. De markt groeit in Friesland, in lijn met het landelijk gemiddelde, met 30%. De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in deze provincie hoog (8,4%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%).
11.    Flevoland (3 miljoen euro, -17%)
Crowdfunding in Flevoland is nog niet populair. Qua marktomvang staat de provincie nog boven Drenthe maar Flevoland is wel de grootste daler in de lijst van 2018. Het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd is marktleider in de provincie (35% van de markt). De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in Flevoland hoog (8,5%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%).
12.  Drenthe (2 miljoen euro, -8%)
Drenthe is de kleinste crowdfundingprovincie van Nederland. Net als in Zeeland en Flevoland is de crowdfundmarkt in deze provincie tevens gekrompen. De aangeboden rente op crowdfundingleningen is in Drenthe wel hoog (9,1%) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (7,7%).

Tuesday, January 8, 2019

'Europese PSD2-wetgeving zet privacy onder druk'

Vanaf begin 2019 wordt in Nederland PSD2 van kracht (Payment Service Directive 2). Met deze nieuwe Europese bankenwet kunnen consumenten hun bankgegevens delen met andere partijen dan hun eigen bank. Hiervoor moet de consument eerst uitdrukkelijke toestemming geven. Hierna moet de bank alle transactiedata van de consument (rekeninghouder) met een externe partij (financiële dienstverlener) delen voor een periode van 90 dagen, waarna de consument zijn toestemming kan vernieuwen.

De organisatie Privacy First heeft grote zorgen rond PSD2. De wet is teveel gericht op het verbeteren van mededinging en innovatie en het privacybelang van de rekeninghouders is uit het oog verloren.

De grootste bezwaren van Privacy First zijn:
Consumenten kunnen de hoeveelheid bankgegevens niet beperken. Zelfs als een financiële dienstverlener deze gegevens niet nodig heeft, wordt na het geven van toestemming toch alle data gedeeld.
In de bankgegevens van een consument staan ook de gegevens van andermans tegenrekening. Deze persoon weet niet dat zijn gegevens gedeeld worden en kan dit ook niet verhinderen. Doordat de transactiedata via Big Data en data-analyses veel breder geanalyseerd zullen worden dan voor de inwerkingtreding van PSD2 ontstaan grote risico's op privacyschendingen.
Bankgegevens bevatten 'bijzondere persoonsgegevens' die alleen onder strikte voorwaarden verwerkt mogen worden. Een contributiebetaling aan een vakbond, politieke partij of organisatie die seksuele voorkeur onthult, moet volgens Privacy First gezien worden als bijzonder (gevoelig) persoonsgegeven. Ook transacties met zorgverleners en apotheken moeten als bijzondere persoonsgegevens worden gezien. Op dit moment bestaat geen mogelijkheid deze gegevens te filteren en worden ze verstrekt aan partijen die deze gegevens niet mogen verwerken.
Last updated: 22 Jan, 2019 03:54