Friday, October 19, 2018

Consumenten goed op de hoogte van risico’s digitale fraude – maar doen er niet genoeg aan

Acht procent van de Nederlandse consumenten is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van digitale fraude en maar liefst 19 procent verwacht het komende jaar slachtoffer te worden. Driekwart van de Nederlandse consumenten vindt echter wel van zichzelf dat ze goed op de hoogte is van het risico van digitale fraude. Een derde denkt de risico’s te kennen en alle maatregelen te hebben genomen om deze te verminderen. Echter, zij nemen nauwelijks méér maatregelen dan de consument die hier helemaal niet zo zeker van is.

De Nederlandse consument geeft zichzelf gemiddeld een 7 op het gebied van digitale veiligheid maar is eigenlijk vooral zoekende in de wereld van cyberveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO, uitgevoerd door GfK onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten.

Nadine Ballangée, Sr. Business Expert van ABN AMRO, pleit voor het breed bekendmaken van verkeersregels voor het digitale betalingsverkeer.

ABN AMRO en andere banken werken continu aan verdere beveiliging: “We zijn natuurlijk permanent alert op de detectie van nieuwe fraudepogingen. We werken daarnaast nauw samen met partijen zoals politie, justitie en natuurlijk de andere banken om op te kunnen treden. En we zien het ook als onze taak om consumenten te informeren over hoe ze zelf actief hun digitale veiligheid kunnen verbeteren.”

Apollo Vredestein kiest voor Centraal Beheer APF

Bandenproducent Apollo Vredestein brengt de pensioenregeling voor haar werknemers per 1 januari 2019 onder bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Het betreft 1500 deelnemers.

Apollo Vredestein is een Nederlandse producent van banden voor auto’s, landbouwvoertuigen en fietsen. De werkgever heeft bewust voor Centraal Beheer APF gekozen, zodat haar deelnemers vanuit een DC-regeling óók voor inkoop van een pensioenaanspraak in een DB-kring kunnen kiezen. Deelnemers kunnen al tijdens de opbouwfase deze keuze maken. Jaarlijks kunnen zij aangeven binnen welke regeling zij hun pensioen willen laten vallen.

De mogelijkheid om als deelnemer zelf te kiezen welke regeling het beste past, maakt het aanbod van Centraal Beheer APF sterk. Werkgever en deelnemers zien hun regeling, DC of DB, bovendien in één digitaal portaal, waarbij het bereikbaar pensioen getoond wordt in netto reële bedragen van nu.
Frans Smidt, European Rewards Manager van Apollo Vredestein: “Pensioen is een zeer belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het moet toekomstbestendig zijn en er moet duidelijk over worden gecommuniceerd naar de deelnemers. De werkgever wilde graag naar een moderne en toekomstbestendige pensioenregeling. Toen wij samen met de Werkgroep Pensioenen bij Apollo Vredestein onze wensen ten aanzien van een nieuwe pensioenregeling opstelden, hadden wij niet verwacht dat er een pensioenaanbieder zou zijn die hier volledig invulling aan kon geven. Centraal Beheer APF biedt nu een oplossing waar zowel werkgever, werknemers als vakbonden zich volledig in kunnen vinden.”


Thursday, October 18, 2018

KBC-klanten kunnen binnenkort betalen met smartwatch

De Belgische bank KBC maakt binnenkort betalingen via de smartwatch mogelijk, zo meldt de bank in een persbericht. Eigenaars van een ondersteund horloge van het merk Garmin zullen vanaf 23 oktober in winkels kunnen betalen door het horloge tegen de betaalterminal te tikken. Betalen gaat via Garmin Pat, vergelijkbaar met Google en Apple Pay.

Eerste resultaten werving Belastingdienst zichtbaar

De forse maatregelen die de Belastingdienst heeft genomen om nieuwe medewerkers te vinden, hebben effect. In september zijn dankzij de nieuwe aanpak, waarbij bijvoorbeeld kandidaten in een dag het hele selectieproces doorlopen, ruim 240 nieuwe medewerkers ingestroomd. Dat meldt staatsecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer.

De wervingsaanpak van de Belastingdienst omvat een aantal punten. Ten eerste is het sollicitatieproces ingekort en verbeterd door het instellen van selectieboulevards. Daar vinden alle gespreksronden op één dag plaats. Geschikte sollicitanten krijgen aan het eind van de dag een aanbod. Daarnaast wordt voor bepaalde functies doorlopend geworven. Dat zorgt voor een permanente aanvoer van sollicitanten.

Ten tweede is de capaciteit van het Employability Center, het eigen wervings- en selectiebureau, meer dan verdubbeld van 31 naar 76 FTE. Zo kan de Belastingdienst werk maken van de forse wervingsopgave.

Ten derde is de zichtbaarheid van de Belastingdienst op de arbeidsmarkt zowel offline als online vergroot. Ook zijn er speciale bijeenkomsten waarin belangstellenden kennis maken met het werk bij de Belastingdienst.

De uitstroom van medewerkers was de afgelopen maanden groter dan de instroom van nieuwe medewerkers. Deze trend lijkt in september doorbroken. “Dat maakt mij voorzichtig hoopvol voor het vervolg”, stelt staatsecretaris Snel, “ook als ik kijk naar de ongeveer 350 mensen die in september een contract hebben getekend en in de maanden hierna zullen instromen bij de dienst.”

De Belastingdienst staat de komende jaren voor de uitdaging om duizenden nieuwe medewerkers te werven. Alleen al in 2018 zijn er meer dan duizend fiscalisten, ICT-ers, (register) accountants en data-analisten nodig. Ook in de daaropvolgende jaren is de behoefte groot.

De staatsecretaris wijst erop dat de achterstand in de werving voor 2018 dit jaar niet meer kan worden ingehaald. Om er voor te zorgen dat de inning van de belastingen en het uitkeren van toeslagen niet in gevaar komt, kan tijdelijk gebruikt gemaakt worden van uitzendkrachten of externen.

De Belastingdienst kende tot 2016 een laag personeelsverloop. De afspraken uit de vertrekregeling in 2015 veranderden dat. De gevolgen daarvan zullen tot 2020 merkbaar zijn. Daarnaast kent de dienst ook een mismatch tussen beschikbare medewerkers en de uit te voeren werkzaamheden.

Wednesday, October 17, 2018

Klanten verlangen digitale betalingen, maar banken stuiten op reglementaire en operationele complicaties

Volgens het World Payments Report 2018 van Capgemini en BNP Paribas is er sprake van een sterke groei aan digitale betalingen, gedreven door nieuw opkomende markten. Echter, het innovatielandschap op gebied van betalingen is onzeker, aangezien BigTechs (de grote internetbedrijven) hun aanwezigheid laten gelden.

Tegelijkertijd krijgen gevestigde dienstverleners te maken met technische en reglementaire complexiteit bij de ontwikkeling van nieuwe betaalecosystemen, die voortkomen uit een samenwerking tussen henzelf en FinTechs. Om de nieuwe betaalsector te laten groeien, zijn initiatieven vanuit de bank niet voldoende, zo blijkt uit het rapport. De brede gemeenschap van financiële dienstverleners -inclusief organisaties uit de publieke sector, de wet- en regelgeving en derden- moeten hun nieuwe rol bepalen en samenwerken met grootgebruikers van betaaldiensten om een soepele, evenwichtige en stabiele betaalsector te realiseren. 

Het rapport voorspelt dat de non-cash betalingen een gemiddelde omzetgroei per jaar (CAGR) van 12,7 procent kennen tot 2021. Dit volgt op een groei van 10,1 procent in 2015-2016, wat een zorgde voor een totaal aantal non-cash betalingen van 482,6 miljard.

De opkomende markten zullen in de komende vijf jaar een gemiddelde omzetgroei per jaar van 21,6 procent laten zien, met Azië als voorloper met 28,8 procent. Naar verwachting zijn opkomende markten tegen 2021 verantwoordelijk voor de helft van alle non-cash betalingen wereldwijd, waarbij ze voor het eerst de volgroeide markten, waarvan het huidige aandeel 66,3 procent bedraagt, voorbij streven.

De disruptie in de betaalsector neemt toe naarmate nieuwe technologieën vaste voet aan de grond krijgen en BigTechs en Fintechs hun intrede doen gelden. Met name e-wallets zijn sterk in opkomst en bieden een belangrijke kans voor niet-traditionele aanbieders van betaaldiensten. In 2016 was 8,6 procent van non-cash transacties (totale omvang van 41,8 miljard) afkomstig uit e-wallets, waarvan 71 procent door BigTechs werd gefaciliteerd.

Hoewel de disruptie versnelt en het aantal nieuwkomers op de markt toeneemt, is de ontwikkeling van innovatieve betaalecosystemen onderhevig aan nieuwe regelgeving, technische complexiteit en bestaande beveiligingsvereisten. Slechts 38 procent van de ondervraagde bankmanagers zegt een voortrekkersrol in nieuwe betalingsecosystemen te voorzien.

'Het Nederlandse beslag- en executierecht moet op de schop'

Schuldeisers krijgen te vaak hun geld niet, schuldenaren ontspringen de dans en de deurwaarder heeft te weinig middelen hier iets tegen te kunnen doen. De incassoprocedure is ingewikkeld, duur en te traag. Meer vanzelfsprekend wordt het om rekeningen niet te betalen, waardoor het risico van eigenrichting ontstaat. Het vertrouwen in de rechtsstaat komt op de tocht te staan. Het huidige beslag- en executierecht is verouderd, ontoereikend en inefficiënt en moet daarom snel op de schop. Dat is de dringende oproep aan de wetgever van totaal 70 wetenschappers, rechters, advocaten, deurwaarders en vertegenwoordigers van het sociale domein. Zij doen aanbevelingen voor hervorming in het nieuwe compendium 'Beslag en executierecht' van Sdu.

Het vertrouwen dat de samenleving stelt in recht en rechtspraak kan alleen dan bestaan als die samenleving weet en ervaart dat de beslissing wordt geëerbiedigd en kan worden afgedwongen als dat niet gebeurt. Er is veel belangstelling voor het recht op een eerlijk proces. Maar wat heeft een eerlijk proces voor zin als de uitspraak van een rechter wordt genegeerd en dan niet kan worden afgedwongen?

Het beslag- en executierecht is de gereedschapskist waarmee dit moet gebeuren. Het is de smeerolie van de maatschappij die noodzakelijk is om alle maatschappelijke functies te laten functioneren. Het zorgt er voor dat afspraken worden nagekomen en is de kernfactor van economisch vertrouwen, ontwikkeling en groei.

Maar deze gereedschapskist is hopeloos verouderd, ontoereikend en onnodig kostbaar. De maatschappelijke schade is enorm: rekeningen worden bewust niet betaald, het recht is een papieren werkelijkheid en de schuldenlast gaat over de kop.

Het compendium werd vandaag gepresenteerd in De Glazen Zaal in Den Haag in aanwezigheid van de auteurs en ambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minister Dekker kondigde aan het beslag- en executierecht te herzien. Reden voor initiatiefnemers Sjef van der Putten (gerechtsdeurwaarder en partner/directeur van Vurich) en Marc van Zanten (advocaat-partner bij CMS en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch) om samen met tientallen andere specialisten vanuit diverse disciplines hun visie te geven en oplossingen aan te dragen. Zij pleiten voor een regeling die evenwichtig en werkbaar is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen zoals schuldeisers en schuldenaren. Hun oplossingen dragen bij aan een meer effectieve rechtvaardige rechtshandhaving in Nederland.

Deze zomer is het concept wetsvoorstel Herziening Beslag- en Executierecht in consultatie gegeven, maar dit wetsvoorstel biedt onvoldoende soelaas om de huidige problematiek op te lossen. Het plan is zelfs verkeerd. Van herziening is geen sprake en de grote knelpunten blijven bestaan.

Rechtshandhaving begint bij rechtspraak. De rechtspraak moet kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar zijn. De realiteit is dat de rechtspraak overbelast is geraakt, hoge kosten met zich meebrengt en in veel gevallen traag functioneert.

Als iemand een televisie koopt, maar die niet betaalt, dan moet je naar de rechter. De rechter luistert naar de standpunten van partijen en beslecht het geschil door het nemen van een beslissing. Dit werkt in Nederland fantastisch. Maar in 84% van de procedures bij de kantonrechter is er helemaal geen geschil: de factuur wordt gewoon niet betaald. Ook in die gevallen moet je naar de rechter. Dit is totaal overbodig en het is vreselijk duur. In veel gevallen zijn de kosten zelfs hoger dan de factuur waar het om gaat. Al ruim 90 jaar bestaat deze kritiek op deze praktijk maar er is nog niets veranderd. In het Compendium wordt een eenvoudige en goedkope methode voorgesteld om bij erkende en niet-betwiste geldvorderingen een executoriale titel te verkrijgen. De tussenkomst van de rechter in deze zaken is overbodig, belastend en zeer kostenverhogend. De voorgestelde procedure zorgt er voor dat rechtspraak wordt ontlast, kosten voor schuldenaren worden voorkomen en schuldeisers hun facturen betaald krijgen.

Wanneer de schuldeiser van de rechter een vordering krijgt toegewezen, is de procedure te ingewikkeld en duur om deze vordering betaald te krijgen.

Daarnaast zou de schuldenaar verplicht moeten worden om opgave te doen van zijn vermogen. Doet hij dat niet, dan moet hij in hechtenis kunnen worden genomen. Ook kan de procedure versneld worden door middel van digitale betekening van (buiten)gerechtelijke stukken en door executieverkoop- en aankondiging via internet mogelijk te maken.

Ook heeft de deurwaarder onvoldoende mogelijkheden om zijn werk goed te kunnen doen. Hij verricht zijn taak nu geblinddoekt en met zijn handen op zijn rug gebonden. Schuldeisers staan in de kou en hebben het nakijken. Gevolg is dat vonnissen niet worden nagekomen en dat veel beslagen geen enkele zin hebben. De maatschappelijke schade is enorm. Opvallend is dat de positie van de overheidsdeurwaarder, zoals de belastingdeurwaarder, veel beter geregeld is dan de deurwaarder die voor burgers en bedrijven moet opkomen. Uitbreiding van de bevoegdheden voor deurwaarders is noodzakelijk. In het compendium worden diverse oplossingen genoemd:

-    Zet een centraal bankregister op met daarin informatie over bankrelaties van de schuldenaar en geeft de deurwaarder toegang;

-    Maak het de deurwaarder mogelijk om beslagen goederen onderhands te verkopen;

-    Geef de deurwaarder dezelfde bevoegdheden als de belastingdeurwaarder;

-    Bied de deurwaarder de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de rechter te wenden in alle zaken die het beslag- en executierecht aangaan.

Informatievoorziening bleek de rode draad door het compendium. Dat is ook niet zo gek. Voor beslaglegging is informatie nodig over het vermogen van een schuldenaar. Of het gebrek daaraan.

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar de overheid de gerechtsdeurwaarder deze informatie onthoudt. De deurwaarder wordt door de overheid geblinddoekt. Een voorbeeld: in het plan van de minister staat dat de deurwaarder eindelijk aan een bank mag vragen of een veroordeelde schuldenaar er bankiert. Dit is een pluspunt. Maar nog altijd mag de deurwaarder voor beslaglegging niet weten of er ook saldo op de rekening staat. Het is letterlijk een gokje op welk moment het beslag gelegd moet worden. In veel landen kan de gerechtsdeurwaarder via een centraal banksysteem precies zien bij welke bank de veroordeelde zijn geld heeft staan. Een beslag treft dan altijd doel. Er wordt nooit meer een zinloos beslag gelegd.

Hoe meer informatie de deurwaarder heeft, hoe effectiever de tenuitvoerlegging kan worden ingericht. Niet alleen zorgt dit er voor dat de uitspraak van een rechter wordt nagekomen, ook is het niet meer mogelijk om vermogen te verstoppen. Tenslotte is het ook duidelijk wanneer er geen vermogen is, zodat die schuldenaren kunnen worden beschermd.

De wet gaat niet mee met de tijd. Er staat wel omschreven hoe je beslag legt op een aandeel aan toonder en meer van dit soort ouderwetse dingen. Het geld zit inmiddels in websites, ideeën, merknamen, bitcoins… het vertegenwoordigt grote waarde maar hoe je het in beslag moet nemen of hoe je het moet verkopen is niet geregeld. Het lukt wel, maar alles wordt geperst in het bestaande systeem met een zogenaamde vangnetbepaling. Dit met alle onzekerheden van dien. Professor Biemans komt met het voorstel om een artikel toe te voegen als er een nieuw vermogensbestand bij komt. Zo leg je beslag, zo verkoop je het. Het kan niet eenvoudiger.

De praktijk en de wetenschap hebben een groot aantal ideeën voor een effectieve en efficiënte beslaglegging gebundeld. Het is nu aan de minister en de politiek om het beslag- en executierecht aan te passen aan de wensen en vereisten van de huidige tijd. Initiatiefnemers van het compendium Van der Putten en Van Zanten onderhouden al contacten met het ministerie en bespreken kort na de publicatie van het compendium de inhoud met de betrokken wetgevingsjuristen.

Tuesday, October 16, 2018

'ING, stop investeringen in kernwapenindustrie'

Vredesorganisatie PAX begint vandaag een campagne omdat het wil dat ING stopt met investeren in kernwapenproducenten. Met 756 miljoen euro aan investeringen is ING de grootste Nederlandse investeerder in dergelijke bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de ING-klanten daar tegen is.

“Het is de hoogste tijd dat ING zich realiseert dat kernwapens onacceptabel zijn – onacceptabel voor de heel mensheid en zeker voor hun klanten met wiens geld de bank deze investeringen doet”, zegt Miriam Struyk, Directeur Programma’s bij PAX. “In de nabije toekomst zullen kernwapens verboden worden in grote delen van de wereld. Het is dus ook in het belang van ING zelf om deze nieuwe realiteit onder ogen te zien. Het is eigenlijk heel erg beschamend dat ING nog steeds dit soort investeringen heeft in haar portefeuille. Waar wacht ING nog op? Stop ermee.“

PAX lanceert deze campagne met twee speelse stunts. Vanavond projecteert het een afbeelding van de ING-leeuw die een kruisraket wegtrapt op het ING-hoofdkantoor. Morgenochtend zal iedereen die het hoofdkantoor in wil met een geigerteller op straling getest worden.

In het huidige beleid erkent ING dat kernwapens inhumaan zijn. Maar dat is kennelijk niet genoeg om de meer dan 750 miljoen investeringen in 9 kernwapenproducenten tegen te houden. Een van die kernwapenproducenten is Lockheed Martin, het grootste wapenbedrijf ter wereld. Dit bedrijf produceert wapens die ontworpen zijn om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. De investering van ING in zo´n bedrijf rijmt niet met de erkenning van de bank van de verschrikkelijke humanitaire impact van kernwapens.

ING’s slogan is ‘Voor wie vooruit wil’. Als het gaat over kernwapens, gaan veel landen sneller vooruit dan ING. Een grote meerderheid van landen heeft vorig jaar een verdrag aangenomen dat alle kernwapens verbiedt. De verwachting is dat het verdrag de komende twee jaar in werking zal treden. Veel van de landen waar ING actief is, sluiten zich al aan bij het verdrag . PAX roept ING op om zich aan te sluiten bij deze beweging en uit de kernwapenindustrie te stappen.

ASR maakt nog eens duidelijk dat overname Vivat geen prioriteit is

Verzekeraar ASR wordt al langere tijd een sleutelrol toegedicht als het gaat om het consolideren van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Toch koos het bedrijf in 2016 voor een beursgang in plaats van een fusie met een grote partner en lijkt het nu ook niet van zins om Vivat over te nemen.

ASR presenteerde vorige week een nieuwe set doelen aan investeerders. Het belangrijkste doel is dat het operationeel rendement op het eigen vermogen tussen de 12 en 14 procent moet uitkomen. Het gaat hierbij om de operationele winst gedeeld door het eigen vermogen.

Tot nu toe was het streven 12 procent rendement, dat is nu dus iets verhoogd. Dit lijkt echter eerder een aanpassing aan de realiteit dan een verhoging van de ambities. ASR zat in 2016 en 2017 namelijk ruim boven de 14 procent.

Naast de doelstellingen ging het bedrijf in op de groeistrategie. Een centraal onderdeel daarvan blijven kleine overnames, ‘bolt-on acquisitions’, zoals ASR het noemt.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten zette in zijn presentatie op een rij waar het bedrijf overnamekandidaten ziet. Opvallend daarbij was dat de vijf grootste spelers, waaronder Vivat, buiten beschouwing werden gelaten.

Pinnen iets minder belastend voor het milieu dan cash

Betalen met de pinpas is iets minder belastend voor het milieu dan een transactie met contant geld. De invloed op het milieu van één pinpasbetaling in Nederland in 2015 is even hoog als het laten branden van een spaarlamp van 8 watt gedurende anderhalf uur. De invloed van één contante transactie is enigszins hoger, deze is gelijk aan het twee uur laten branden van deze lamp.

Dit volgt uit onderzoek van DNB naar de invloed op het milieu van pin- en contante transacties.  De milieubelasting van het betalingsverkeer is relatief beperkt. Pinbetalingen en contant afrekenen dragen in totaal 0,015% bij aan de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie. Niettemin zijn er mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen.

Contant geld heeft een hogere belasting op het milieu en op klimaatverandering dan pinbetalingen, zie Tabel 1. De ecologische voetafdruk van een contante betaling was in 2015 36% hoger dan die van een pinbetaling en de invloed ervan op het klimaat, blijkend uit de gemiddelde CO2-uitstoot per transactie, was 21% hoger. Voor de ketens als geheel zijn de verschillen nog iets groter, vanwege het hogere aantal contante transacties. In 2015 hebben consumenten zowel 3,2 miljard pinbetalingen als 3,2 miljard contante betalingen gedaan in winkels en dergelijke, en daarnaast hebben zij 0,5 miljard keer contant geld gebruikt voor onderlinge transacties aan familieleden, bekenden en liefdadigheid. De trend dat consumenten vaker pinnen dan contant afrekenen lijkt derhalve gunstig voor klimaat en milieu. Wel is het van belang de onzekerheidsmarges van de studie te erkennen. Daarnaast kan de milieubelasting inmiddels anders uitvallen vanwege verschuivingen in betaalgedrag en veranderingen in de infrastructuur, zoals het afnemende aantal geldautomaten.

Monday, October 15, 2018

Ruim een derde van 20- tot 45-jarigen kwetsbaar voor financiële schokken

Meer dan een derde van de 20- tot 45-jarige Nederlanders heeft minder dan 3.000 euro spaargeld. Zij zitten hiermee onder het minimum bedrag dat het Nibud adviseert om als buffer aan te houden voor financiële schokken. Volgens Rabobankeconoom Carlijn Prins is deze groep hierdoor kwetsbaar voor schokken in het inkomen of de uitgaven.

Slechts een derde van de ondervraagden is tevreden met hoeveel hij of zij jaarlijks spaart; de overige twee derde wil meer sparen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Rabobank onder ruim duizend 20- tot 45-jarigen.

Van degenen die minder dan 3.000 euro spaargeld hebben, geeft 70 procent aan onvoldoende financiële ruimte te hebben om te sparen. Maar dit is uiteraard niet de enige verklaring voor spaargedrag. Prins: “Ook de voorkeuren van huishoudens spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld het belang dat zij aan de toekomst hechten. Door te sparen ‘offert’ een huishouden in feite consumptie in het heden op, voor consumptie in de onzekere toekomst.”

Tussen bevolkingsgroepen zijn er enorme verschillen in spaargedrag. Prins: “Degenen met minder dan 3.000 euro spaargeld hebben vaker een netto huishoudinkomen tot 3.000 euro, zijn vaker alleenstaand en vaker laag tot midden opgeleid. Opvallend is dat zelfs van de huishoudens met een netto inkomen tussen de 2.000 en 3.000 euro, die daarmee rond en boven modaal zitten, 47 procent minder dan 3.000 euro spaargeld heeft. En dat zelfs 14 procent van de huishoudens met een inkomen van 5.000 euro of meer hier onder zit.”

Op macro-economisch niveau sparen Nederlandse huishoudens veel, maar dit vermogen zit voornamelijk vast in pensioenen en huizen. Prins: “Eerder beschreven we al dat Nederlandse huishoudens in Europees perspectief weinig vrij beschikbaar spaargeld hebben, zoals contant geld, geld op bank- en spaarrekeningen en vermogen in beleggingen. Voor veel huishoudens is het echter wenselijk om meer vrij beschikbare spaartegoeden te hebben. Dit kan worden bereikt door een deel van de besparingen die vast zitten in pensioenen onder voorwaarden om te zetten in vrij beschikbare tegoeden, maar daar zijn wel beleidsveranderingen voor nodig.”

Spaargeld is belangrijk om de financiële weerbaarheid op korte termijn te vergroten, maar kan ook worden aangewend voor langeretermijndoelen. Prins: “Denk aan om- of bijscholing om een gunstige positie op de arbeidsmarkt te behouden, en daarmee financiële weerbaarheid op lange termijn. Maar ook de aanschaf van een huis of de studie van kinderen kunnen doelen zijn waar spaargeld voor nodig is.”

Omdat Rabobank het belangrijk vindt dat mensen financieel weerbaar zijn en geld opzij zetten voor de lange termijn, is zij een campagne gestart die mensen stimuleert om de eerste stap te zetten om deze bedragen op te bouwen. In de huidige campagne ‘Straks heb je het nodig’ ligt de focus op klein beginnen en wordt uitgelegd wat je bereikt door te starten met het sparen van 50 euro per maand. Prins: “Zo heb je na een jaar sparen al genoeg geld voor een nieuwe koelkast en na achttien jaar een mooie bijdrage voor de studie van je kind.” Rabobank ondersteunt de campagne met workshops Bereik meer met je geld die zij op honderd plaatsen in Nederland organiseert.

ABN AMRO en mensenrechten

ABN AMRO heeft mensenrechten naar eigen zeggen hoog in het vaandel. De bank heeft specifiek beleid waarin staat hoe we zelf daar mee omgaan en wat we op dat vlak van klanten verwachten.

ABN AMRO was de eerste bank ter wereld die conform VN regels in dit rapport verantwoording aflegde over haar mensenrechtenbeleid en de implementatie daarvan.

ABN AMRO toetst haar klanten op de naleving van haar duurzaamheidsbeleid. In die gevallen waar een bedrijf in strijd handelt met het bank beleid, volgt een zogenaamd engagementtraject. Door engagement wendt de bank haar invloed aan om samen met de klant de situatie te veranderen. Als dat niet binnen de gestelde tijdslijnen lukt, is de ultieme consequentie dat de klantrelatie kan worden beëindigd. Meer informatie over de engagementtrajecten van ABN AMRO is te vinden in de engagement rapportage.

Naast mensenrechten heeft ABN AMRO ook klant vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. De bank deelt daarom geen klant informatie in het openbaar. Dat kan gaan om namen van klanten, de vraag of ABN AMRO engagement gesprekken voert met bepaalde klanten en de inhoud van die gesprekken. Het delen van klant informatie is vaak niet toegestaan door wet- en regelgeving, zelfs niet als de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Toch zoekt ABN AMRO naar manieren om daar nog transparanter over te zijn.

Het bevorderen van het naleven van mensenrechten kunnen banken niet alleen, dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. ABN AMRO is partij in het IMVO convenant (het ‘banken convenant’). In deze samenwerking slaan banken, vakbonden, ngo’s en overheid de handen ineen op dit onderwerp. Gekeken wordt wat goed gaat en zeker ook wat er beter kan. Zo wordt onder meer naar het onderwerp het instellen van een klachten mechanisme van gedupeerden gezamenlijk gekeken.

Saturday, October 13, 2018

Achmea informeert over uitlekken klantgegevens

Gegevens van circa 10.000 klanten van Achmea zijn openbaar geworden. Dit ‘datalek’ had volgens de verzekeraar 'niet mogen gebeuren'.

Het is bekend welke klanten het betreft en welke gegevens er zijn gelekt. Deze klanten worden zo spoedig geinformeerd. Het gaat om klanten met een pensioenuitkering uit een verzekering.

Direct nadat dit incident bekend is geworden, is hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Friday, October 12, 2018

Leo de Boer vertrekt bij Verbond van Verzekeraars

Directeur Leo De Boer (1965) verlaat het Verbond van Verzekeraars. Per 1 januari 2019 wordt hij zakelijk directeur bij de werkorganisatie van VNO-NCW en MKB Nederland. De afgelopen 16 jaar maakte De Boer deel uit van de directie van het Verbond. Hij was verantwoordelijk voor de afdelingen Schadeverzekeringen, Onderlingen, Algemene Beleidszaken en Dienstverlening.

Algemeen directeur Richard Weurding: “We zijn trots dat Leo De Boer deze mooie functie gaat bekleden. Maar het is niet eenvoudig om iemand met wie je zo lang hebt samengewerkt en die jarenlang een bepalende factor in de organisatie is geweest te moeten missen. Ik wil Leo graag bedanken voor alle jaren trouwe dienst voor het Verbond.”

Voorzitter van het Verbondsbestuur Willem van Duin: “Leo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de boegbeelden van het Verbond. Hij heeft op vele belangrijke dossiers een grote rol gespeeld, zoals distributie en schadeverzekeringen. Daarnaast wil ik hem bedanken voor de fundamentele bijdrage die hij heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het Verbond tot de organisatie die er nu staat.”

Leo De Boer kan bogen op een lange carrière bij het Verbond van Verzekeraars. In 1993 werd hij secretaris Juridische Zaken. Daarna is hij actief geweest als secretaris/leidinggevende van verschillende afdelingen en vanaf 2002 medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en uitvoering van het Verbond.

Plotselinge verkrapping financiële condities risico voor financiële stabiliteit

De ontluikende economische crises in een aantal opkomende landen, zoals in Turkije en Argentinië, illustreren dat een plotselinge verkrapping in de financiële condities één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit vormt. In de ontwikkelde landen blijven de financiële condities vooralsnog ruim, maar ook hier is een omslag mogelijk. De aanleiding hiervoor kan een sneller dan verwachte verkrapping van het monetaire beleid in de VS zijn, maar ook een verdere escalatie van handelsspanningen of een harde Brexit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Najaar 2018.

Tien jaar na de crisis zijn de financiële condities in de meeste ontwikkelde landen ruim. Langdurig ruime financiële condities voeden echter financiële stabiliteitsrisico´s. Zo neemt de prikkel om schulden te verminderen af en wordt op financiële markten risicozoekend gedrag gestimuleerd. Wanneer de financiële condities plotseling verkrappen, worden schuldenaren hard geraakt door oplopende financieringskosten. Op financiële markten kunnen in dat geval scherpe correcties optreden, wat zich kan doorvertalen in forse verliezen op beleggingsportefeuilles van financiële instellingen.

Vooral in opkomende landen met grote financiële en macro-economische onevenwichtigheden verkrappen de afgelopen maanden de financiële condities. Opgebouwde kwetsbaarheden, zoals hoge bedrijfsschulden in buitenlandse valuta, komen hierdoor op een pijnlijke wijze aan het licht. Alle opkomende landen kunnen met verdere kapitaaluitstromen te maken krijgen als het vertrouwen van beleggers verslechtert en daarbij geen onderscheid tussen kwetsbare en minder kwetsbare opkomende landen wordt gemaakt. Op termijn kan een ontluikende economische crisis in opkomende landen ook de Nederlandse financiële sector raken, via directe uitzettingen en via negatieve vertrouwenseffecten.
Stijgende vastgoedprijzen vragen aandacht
In Nederland draaien de vastgoedmarkten op volle toeren, zeker op toplocaties. De huizenprijzen worden opgedreven door het tekortschietende aanbod, de lage rente en de hoge economische groei. Een verruiming van de leencapaciteit ten opzichte van het inkomen zou de oververhitting op de woningmarkt aanwakkeren en is daarom onwenselijk. Om de prijsdruk te verlichten, dient het woningaanbod, met name in het middensegment van de huurmarkt, te worden vergroot. Op de markt voor commercieel vastgoed is de zoektocht naar rendement een drijvende kracht achter de prijsstijgingen. Dit maakt deze markt extra gevoelig voor een omslag in het sentiment. Omdat kwetsbaarheden zich vaak opbouwen tijdens een hoogconjunctuur, dienen financiële instellingen de komende tijd extra aandacht te besteden aan het monitoren en beheersen van de risico´s van commercieel vastgoed.

Thursday, October 11, 2018

Aankoop aandelen Triodos Groenfonds NV tijdelijk niet mogelijk

Het Triodos Groenfonds geeft vanaf 2 oktober 2018 tijdelijk geen aandelen uit. Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten.

Om te beoordelen of particuliere beleggers groene beleggingen houden, hanteert de wet de peildatum van 1 januari. Door het naderen van deze datum is de instroom de afgelopen periode zeer sterk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de ondergrens, dat minimaal 70 procent van het fondsvermogen dient te zijn belegd in groenprojecten, in zicht is gekomen. Wanneer het fonds onder die ondergrens gaat, zou het de status van groene beleggingsinstelling kunnen verliezen.

Om te voorkomen dat het percentage van groenprojecten onder de 70 procent van het fondsvermogen daalt, sluit het fonds tijdelijk voor aankopen. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende deze periode van sluiting geen aandelen in Triodos Groenfonds kunnen kopen. Beleggers in het fonds kunnen de aandelen Triodos Groenfonds die zij in bezit hebben wel verkopen. Naar verwachting wordt het fonds begin 2019 weer opengesteld. Er kunnen dan weer aandelen worden gekocht. 

Voorzitter MKB-Nederland: Geld dividendbelasting behouden voor ondernemers

Als de afschaffing van de dividendbelasting van tafel gaat, moet het geld dat daarmee 'vrijkomt' worden benut om de lasten voor ondernemers verder omlaag te brengen. Die oproep aan het kabinet doet voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag tijdens het Jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, dat onder anderen wordt bijgewoond door Koningin Máxima, premier Mark Rutte en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Voornaamste argument is dat de lasten voor het mkb nog altijd een stijgende lijn laten zien en ondernemers meer ruimte nodig hebben voor investeringen in zaken als digitalisering en verduurzaming.

Vonhof was niet tevreden met de maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag voor het midden- en kleinbedrijf aangekondigde. "Er is wel naar ons geluisterd, met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting, maar het is niet voldoende." Bovendien komen ondernemers met een bv er in de huidige kabinetsplannen bekaaid vanaf, met de zogenoemde dga-taks voor lenen uit de eigen bv en de verhoging van het box 2-tarief.

Als het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting inderdaad laat varen, moet dat geld behouden blijven voor verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat, stelt Vonhof. Hij wijst erop dat per saldo de lasten voor het mkb nog steeds stijgen. "Los nog van omzet- en inkomensdaling hebben ondernemers tijdens de economische crisis enorme lastenverzwaringen voor de kiezen gekregen. Die werken nog steeds door."

Nu de economie aantrekt en de overheidsfinanciën sterk verbeteren dankzij belastingmeevallers, moeten alle ondernemers kunnen profiteren van echte lastenverlichting, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. "Alleen dan krijgen ze de noodzakelijke ruimte om te investeren; in groei, werkgelegenheid en in grote uitdagingen zoals digitalisering, verdere verduurzaming en internationalisering. Dan kan onze economie ook weer een stootje hebben. Het gaat mij erom dat we het verdienvermogen van Nederland versterken. Dat we met elkaar het geld verdienen dat nodig is voor zaken die we allemaal belangrijk vinden: zorg, onderwijs, defensie, veiligheid."

De voorzitter van MKB-Nederland vindt onder meer dat het kabinet de geplande verhoging van het box-2-tarief moet terugdraaien (naar 25 procent), dat de zogenoemde dga-taks moet worden geschrapt en de vennootschapsbelasting verder omlaag moet. "Dat en meer leg ik bij het kabinet op tafel. Het moet en kan beter voor ondernemers."

Wednesday, October 10, 2018

Zoektocht hypotheek tijdrovend en stressvol, vooral voor starters

Een huis kopen is in de huidige overspannen huizenmarkt een stressvolle bezigheid. De zoektocht naar een passende hypotheek maakt het, zeker als je snel moet beslissen, volgens velen niet makkelijker. De meeste Nederlanders vinden een hypotheek zoeken ingewikkeld en tijdrovend, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van SNS. Vooral jonge huizenkopers en starters ervaren hierbij vaak stress. Dit wordt zelfs net zo stressvol ervaren als verhuizen of verbouwen.

In het onderzoek vroeg SNS in september aan ruim 1.000 Nederlanders naar hun ervaring met het zoeken naar een geschikte hypotheek. Zowel huiseigenaren als starters namen deel. 70 procent van de huizenkopers gaf aan hierbij stress te ervaren. Onder starters is dit zelfs 88 procent. Ter vergelijking: verhuizen en verbouwen leveren met 75 en 69 procent ongeveer evenveel stress op. De zoektocht naar een hypotheek levert daarmee vaker stress op dan de vraag of er wel een lening verkregen kan worden en de vraag of het nu wel het juiste moment is om te kopen.

De juiste hypotheekverstrekker vinden kost met name starters dan ook veel tijd. En die tijd hebben veel woningkopers op dit moment eigenlijk niet. Zo geeft 40 procent van de huiseigenaren aan dat zij hier niet langer dan een week over doen, maar starters doen er meestal langer over. 41 procent van de nieuwe koopmarktbetreders geeft aan hier een week tot een maand voor nodig te hebben. 17 procent van hen trekt hier zelfs langer dan een maand voor uit. Gemiddeld vergelijkt men 3,5 aanbieders om tot een keuze te komen.

Vooral het vergelijken van verschillende rentes en hypotheekvormen blijkt lastig. 40 procent heeft bovendien geen goed beeld van welke hypotheekverstrekkers er allemaal zijn. Ton Timmerman, directievoorzitter SNS: “Om het makkelijker te maken om zowel een passende hypotheekvorm als -rente te vinden, nemen wij meerdere aanbieders op in ons advies. De meeste mensen zijn dit nog niet gewend van een bank, maar wij vinden dit heel normaal. Zo kunnen we ons namelijk echt concentreren op iemands persoonlijke situatie in ons advies. En een hoop zoekwerk uit handen nemen.”

De deuren van de ABN AMRO Groenbank gaan weer open

Vanaf vandaag is het weer mogelijk om duurzame projecten te financieren via de ABN AMRO Groenbank. De Groenbank financiert deze projecten gebaseerd op de Groenregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De heropening van de Groenbank past binnen de strategie van de bank om de transitie naar een duurzame maatschappij te ondersteunen.

ABN AMRO volgde - door de fiscale wijzigingen - tussen 2010 en 2018 een afbouwscenario met de Groenbank deze periode is ABN AMRO wel doorgegaan met duurzame financieringen, bijvoorbeeld door het 100% financieren van investeringen voor verduurzaming van gebouwen van zakelijke klanten en door het uitgeven van green bonds. Inmiddels is de markt aangetrokken en gaan de deuren van de Groenbank weer open.

Volgens Krista Overwater, manager Groenbank, zitten er al veel groene projecten in de pijplijn. “ABN AMRO ondersteunt bedrijven die de stap naar een duurzaam businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. ABN AMRO streeft naar een lange termijn waardecreatie voor al haar stakeholders en duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie. De focusgebieden van ABN AMRO zijn Circulaire Economie, Klimaatverandering, Mensenrechten en Sociaal Ondernemerschap. In 2020 willen we, verspreid over alle sectoren en vanuit minimaal 100 deals, één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen financieren, waarmee gezamenlijk minimaal één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard. De Groenbank draagt hier positief aan bij, omdat naast het behalen van milieuwinst de Groenregeling naar technologische vernieuwing en marktintroductie van vernieuwende ideeën streeft. We zien daarnaast dat spaarders echt een intrinsieke motivatie hebben om groen te sparen. We verwachten dit jaar dan ook tientallen miljoenen euro op te halen.”

Geïnteresseerden spaarders kunnen vanaf de tweede helft oktober via Moneyou – dochteronderneming van ABN AMRO – groensparen bij de Groenbank voor een Groen Deposito. Een Groen Deposito heeft een vaste rente van 0% en een vaste looptijd van een jaar. Spaarders krijgen door de Groenregeling belastingvoordeel.

De Groenbank is een 100% dochter van ABN AMRO.

Tuesday, October 9, 2018

Gouden Spreekbuis hypotheekverstrekkers voor ABN AMRO

De Gouden Spreekbuis wordt toegekend aan de hypotheekverstrekker die zich het beste heeft ontwikkeld op het gebied van communicatie, imago en dienstverlening. ABN AMRO heeft zich het afgelopen jaar het meest ontwikkeld en steekt duidelijk haar nek uit voor de consument.

ABN AMRO dankt de goede positie voornamelijk aan de positieve ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt in hun imago en de stappen die ze hebben gemaakt in de dienstverlening. De jury was onder de indruk: 'ABN AMRO heeft ingezien dat de woning het perfecte vehikel is om duurzaam te zijn in financiële dienstverlening. En de bank zet hoog in: alle woningen moeten uiteindelijk het energie A-label krijgen. ABN AMRO heeft zich verdiept in de belemmeringen die klanten hebben om stappen te zetten in duurzaamheid. ABN AMRO financiert niet alleen de investering, ze ontzorgt ook het hele traject door partijen te faciliteren die duurzaamheid realiseren. Bijzonder van de inzet van ABN AMRO op duurzaamheid is dat de bank het initiatief niet voor zichzelf houdt maar het beschikbaar stelt voor alle marktpartijen. Dat getuigt van leiderschap.'

Deze award is een initiatief van marktonderzoekbureau Blauw Research. De uitreiking van de Gouden Spreekbuis Verstrekkers 2018 vond plaats tijdens de Mortgage Tech in de Wicked Grounds te Amsterdam en werd bezocht door directieleden, marketeers en product- en communicatiemanagers van de grootste hypotheekverstrekkende organisaties en het intermediaire kanaal in Nederland.

Financieel overzicht met ‘digitale potjes’ in de ING app

ING start met de ING Saldoverdeler in Mijn ING Zakelijk en in de Mobiel Bankieren App. Hiermee kunnen zakelijke klanten eenvoudig meerdere digitale potjes aanmaken voorzien van eigen naam, icoon en doelbedrag.

Dit geeft hen de mogelijkheid om gemakkelijk financieel overzicht te krijgen en buffers op te bouwen voor bijvoorbeeld het betalen van de btw-aangifte of onverwachte tegenvallers. Hiermee helpt ING haar klanten met overzicht in hun financiën. 

Veel zzp’ers en MKB-ondernemers houden vaak maar één bankrekening aan, zonder extra buffers. Met de ING Saldoverdeler kunnen ondernemers gemakkelijk financieel overzicht creëren. Daarnaast kunnen zij op elk gewenst moment en in één oogopslag zien waar hun financiële ruimte ligt. Dit sluit aan bij de behoefte van ondernemers aan tijdsbesparing en overzicht in hun financiën, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op de kernactiviteiten van hun bedrijf.

De ING Saldoverdeler is volgens het agile principe ontwikkeld: stapsgewijs vernieuwen in samenwerking met klanten. Uit klantfeedback kwam naar voren dat zakelijke klanten de mogelijkheid willen hebben om zelf buffers aan te maken voor toekomstige uitgaven. Na een succesvolle pilot kunnen nu alle zakelijke klanten gebruik maken van deze functionaliteit. Ondernemers geven aan dat zij door gebruik te maken van de ING Saldoverdeler minder geneigd zijn het geld ergens anders voor te gaan gebruiken.   

Stresstest DNB onderstreept belang van helder en uitvoerbaar Klimaatakkoord

Uit een stresstest in het kader van het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB blijkt dat een schoksgewijze energietransitie tot stevige verliezen kan leiden voor de Nederlandse financiële sector. Dit soort stresstests is belangrijk omdat ze helpen om de financiële risico’s van klimaatverandering beter in kaart te brengen.

Ook al zijn de risico’s volgens DNB voor banken te beheersen, toch zou een dergelijke disruptieve energietransitie en de daarmee samenhangende economische schade vanuit maatschappelijk oogpunt moeten worden voorkomen. Dat kan relatief eenvoudig: door tijdig, effectief en betrouwbaar overheidsbeleid. Uitstel van concrete beleidsacties vergroot het risico op abrupte actie in de toekomst en brengt hierdoor kosten met zich mee. Volgens de  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderstrepen deze conclusies van DNB daarmee het belang van een helder en uitvoerbaar Klimaatakkoord waaraan ook het bedrijfsleven haar bijdrage levert.  Banken blijven zich hier dan ook vol voor inzetten.

Verder signaleert DNB in het OFS dat de grote Nederlandse banken op basis van hun blootstelling aan commercieel vastgoed minder kwetsbaar zijn dan 10 jaar geleden. Nederlandse financiële instellingen lijken op dit moment goed in staat om de gevolgen van een eventuele omslag in de vastgoedmarkt op te vangen, maar moeten de komende tijd extra aandacht besteden aan een mogelijke opbouw van risico's. De NVB  deelt de zorgen van DNB over het ontbreken van een wettelijk raamwerk voor betrouwbare taxaties en ondersteunt de oproep voor wettelijke normen.

Verduurzaming is een van de structurele ontwikkelingen die de vraag naar vastgoed in de komende jaren zal beïnvloeden.  In dat kader is het zorgelijk dat voor veel panden nog geen energielabel bekend is.  De NBV vindt het belangrijk dat informatie over de duurzaamheid van vastgoed structureel wordt geregistreerd. Daarom wordt met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en andere marktpartijen gesproken over het integreren van duurzaamheidsaspecten in het taxatieproces voor zakelijk vastgoed.

De moeizame onderhandelingen over de Brexit en het voorlopig uitblijven van een deal hebben de volle aandacht van DNB. De Nederlandse economie heeft een open economie en een grote financiële sector, waardoor de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse bankensector substantieel kunnen zijn. NVB voert daarom regelmatig gesprekken met DNB om de implicaties voor de Nederlandse banken aan de orde te stellen. De Nederlandse banken bereiden zich al geruime tijd voor op alle mogelijke scenario’s van Brexit. Het zou daarbij goed zijn als ook Europese regelgevers en toezichthouders meer duidelijkheid bieden over mogelijke consequenties van die scenario’s.

Tot slot constateert DNB dat de Nederlandse bankensector er qua kapitalisatie goed voor staat. De risicogewogen kapitaalratio bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 16,7%, tegenover 13,6% vier jaar eerder. Ook de leverage ratio is in deze periode gestaag verbeterd, van 3,4% naar 4,8%.


Monday, October 8, 2018

Moederbedrijf Vivat onderzoekt verkoop Nederlandse verzekeraar

De Nederlandse verzekeraar Vivat komt mogelijk in andere handen. De Chinese eigenaar Anbang laat een verkoop van een meerderheidsbelang onderzoeken. Daartoe is de Amerikaanse zakenbank JPMorgan in de arm genomen.

Anbang, van origine een verzekeraar, nam al eerder andere verzekeraars over, en is eigenaar van het Waldorf Astoria Hotel in New York. Vivat werd drie jaar geleden aangekocht. In eerste instantie zou het Chinese bedrijf 150 miljoen euro betalen voor de aandelen van Vivat.

AFM legt 24Option.com een last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 maart 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Rodeler (NL) B.V. (Rodeler) t.h.o.d.n. 24Option.com. De last onder dwangsom is opgelegd omdat Rodeler tijdens een onaangekondigd onderzoek van de AFM op 27 maart 2018 niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

Rodeler handelt onder de naam 24Option.com. De AFM heeft een onderzoek bij Rodeler ingesteld om vast te stellen of Rodeler voor haar handelen een vergunning van de AFM nodig heeft. Ook wil de AFM vaststellen of Rodeler oneerlijke handelspraktijken verricht. Rodeler heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 28 maart 2018 17.00 uur is Rodeler daarom verplicht een dwangsom van €50.000 te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen.

Op naar een passend pensioenadvies in vijftien minuten

De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over een te laag pensioen. Digitale tools, ondersteund door data science, kunnen helpen om goede keuzes te maken. Marike Knoef, hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden, legde in haar oratie op 5 oktober uit hoe dat kan.

Wie zich zorgen maakt over zijn of haar latere pensioen kan aankloppen bij een financieel adviseur, maar er hangt een prijskaartje aan zo’n advies op maat. Veel Nederlanders hebben dan ook geen flauw idee of hun pensioenvrees terecht is. Zo’n 20 tot 30 procent bouwt daadwerkelijk te weinig op.

Op basis van Knoefs onderzoek kunnen pensioentools verbeterd worden met wetenschappelijke inzichten. Zo’n tool kan pensioenzorgen verlichten omdat mensen in een kwartier weten hoe ze ervoor staan en of ze actie moeten ondernemen. Knoefs onderzoek toont aan dat de algemene kennis over ons pensioenstelsel laag is. ‘Die gebrekkige kennis kan problematisch zijn om voldoende draagvlak te creëren voor duurzame pensioenhervormingen die in Nederland nodig zijn.’

Een goede digitale tool kan advies geven op basis van data over inkomen, vermogen en gezondheid. Daarnaast moet de tool vragen stellen om de voorkeuren van mensen te meten. Die vragen zouden verpakt kunnen worden in een eenvoudig digitaal spel. Een digitaal kasboekje kan mensen vervolgens helpen om keuzes te maken voor besparingen als die nodig zijn, aldus Knoef.

Samen met andere Netspar-onderzoekers maakte Knoef een simulatie van toekomstige pensioeninkomens in Nederland. De resultaten laten zien dat de eigen woning en spaartegoeden substantieel - ongeveer een kwart - kunnen bijdragen aan de financiering van de oude dag. Ook bleek hoe groot de verschillen zijn in de pensioenopbouw die Nederlanders nodig hebben. Mensen met een laag inkomen hebben na hun pensionering vaak 100% van hun inkomen nodig om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Middengroepen komen uit op zo’n 70 tot 80% en welgestelde gepensioneerden kunnen goed leven van ongeveer 60%.

Knoef denkt dat sociale beloningen motiverend werken. ‘Misschien kunnen we op een slimme manier een sociaal element in digitale financiële tools bouwen zodat gebruikers elkaar adviezen kunnen geven. Dat blijkt al goed te werken in apps die mensen gebruiken om gezond te eten en te bewegen.’

Er zijn nog veel vragen waarop een antwoord nodig is, benadrukt Knoef. Zoals de ethische dilemma’s: gezondheid speelt een belangrijk rol in financiële planning en er komen steeds meer mogelijkheden om een goede inschatting te maken van de levensverwachting. ‘Je zou die informatie kunnen gebruiken in een tool, maar wie wil de eigen levensverwachting weten? En als we het weten, wat doet dit dan met de solidariteit in ons pensioenstelsel?’

Friday, October 5, 2018

Lagere kapitaalbuffers om groene financiering te stimuleren alleen bij lager risico van groene financiering

Banken moeten stevige kapitaalbuffers hebben die goed zijn afgestemd op de risico’s die banken lopen met hun uitzettingen. DNB vindt neerwaartse aanpassing van kapitaalbuffers om groene financiering te stimuleren via de invoering van een ‘groene correctiefactor’ nu prematuur. Dat zou alleen aan de orde zijn als vast zou staan dat groene uitzettingen minder risicovol zijn, waarvoor nu nog onvoldoende bewijs is. DNB stimuleert daarom onderzoek naar de risico’s van groene, maar ook “bruine” uitzettingen, onder andere via het centrale bank en toezichthouders Network on Greening the Financial System (NGFS). Daarnaast kunnen er vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van genoemde correctiefactoren.

Afgelopen jaar zijn ideeën geopperd om in Europese kapitaalraamwerken voor banken (CRR/CRD IV) aanpassingen te doen om zo groene financiering te stimuleren. Eén van de ideeën betreft de introductie van een correctiefactor voor groene leningen, waardoor hiervoor minder kapitaal hoeft te worden aangehouden. Het stimuleren van groene financiering is een nastrevenswaardig doel, waarvoor DNB zich ook inspant. Zo werkt DNB aan initiatieven om het financiële systeem te vergroenen, onder andere via het Network for Greening the Financial System (NGFS), een internationale groep van toezichthouders en centrale banken. Aanpassing van kapitaalbuffers moet worden gedaan als er voldoende bewijs is dat risico’s verschillen tussen groene en conventionele financiering. Aan dit onderzoek wordt momenteel gewerkt, onder ander in het NGFS.

Het doel van kapitaalbuffers is om voor voldoende gekapitaliseerde banken en een solide financieel systeem te zorgen. De hoogte van de kapitaalbuffers is gebaseerd op de risico’s die op de balans van een bank staan. Des te hoger het risico, des te hoger de kapitaalbuffer. Het invoeren van een neerwaartse correctiefactor in de kapitaalbuffers voor groene leningen doorkruist dit principe, aangezien dit nu niet gebaseerd is op aanwijsbare risicoverschillen. Daar komt bij, in lijn met de traditie van Jan Tinbergen, dat een beleidsinstrument alleen maar effectief kan worden ingezet voor één doel. Het neerwaarts aanpassen van kapitaalbuffers via een ‘groene correctiefactor’ kan dan ook het doel van kapitaalbuffers, zorgen voor solide en solvabele banken, in gevaar brengen. Momenteel is er geen overtuigend bewijs dat groene leningen daadwerkelijk minder risicovol zijn, of dat conventionele leningen misschien meer risicovol zijn dan gedacht. Een belangrijke reden hiervoor is dat er geen duidelijkheid bestaat wat precies ‘groen’ is en wat niet.
Last updated: 19 Oct, 2018 22:02