Tuesday, March 20, 2018

ABN AMRO vervijfvoudigt Digital ImpactFund

Het Digital Impact Fund (DIF) van ABN AMRO is vergroot van 10 miljoen naar 50 miljoen euro. Daarmee komen nu ook grotere strategische investeringen in toonaagevende (inter)nationale FinTechs in beeld van het corporate venture capital fund van ABN AMRO.

Sinds de oprichting van het fonds in oktober 2015 heeft DIF deelnemingen genomen in vijf bedrijven, waarmee ABN AMRO strategisch investeert in innovatieve start- en scale ups die zich bezighouden met digitalisering van financiële producten en diensten.

Het ABN AMRO DIF is het corporate venture capital fonds specifiek voor fintech waarmee ABN AMRO strategisch investeert in innovatieve start- en scale ups die zich bezighouden met digitalisering van financiële producten en diensten. Het fonds heeft 5 portfolio bedrijven: Het Duitse solarisBank, het Amerikaanse Cloud Lending Solutions en BehavioSec, het Zweedse Tink en een blockchain initiatief in trade & commodity finance.

Vertrouwen in bankwezen niet alleen een zaak van financieel toezicht

Tijdens de financiële crisis van 2008-2012 heeft de bankensector op grote schaal vertrouwen verloren van de maatschappij, politiek en toezichthouders. De gedragscodes van banken en het financieel toezichtrecht zijn hierna ingrijpend veranderd. Maar kan alleen financieel toezicht het vertrouwen weer herstellen? Of is er ook een rol weggelegd voor de banken zelf?

Mark D.H. Nelemans, promovendus bij de Open Universiteit, heeft een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen overheidsregulering en de zelfregulering van de bankensector. De uitkomsten van zijn onderzoek naar de maatregelen en wetgeving die na de financiële crisis zijn ingevoerd vanuit nationaal en Europees perspectief zijn opgenomen in het proefschrift ‘Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht’. De promotie van Nelemans vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Het financiële gedragstoezicht was vóór de crisis voornamelijk gericht op de benadering en bejegening van klanten en de marktparticipatie, maar niet op de interne bedrijfsvoering en ondernemingsstrategie van financiële instellingen. Tijdens en na de crisis heeft in snel tempo een transformatie plaatsgevonden van zelfregulering naar overheidsregulering. De motieven voor deze ontwikkeling zijn politiek en economisch gezien begrijpelijk. De crisis is een bedreiging gebleken voor de reële economie, maar ook voor de stabiliteit van de Euro en voor het voortbestaan van de EU in de huidige vorm. Tachtig procent van de geldende financiële wetgeving in Nederland is immers van Europese afkomst.

De crisis ontstond natuurlijk met het faillissement van de Lehman Brothers en de implosie van de hypothekenmarkt. In één klap was de hele wereld op de hoogte van financiële systeemrisico’s en het fenomeen ‘too big to fail’. Met ongeloof ontaarde de crisis in een economische recessie en in Europa tot een staatsschuldencrisis. Kwetsbaarheden werden blootgelegd zoals de verwevenheid van financiële instellingen en staatsfinanciën. Sinds 2010 heeft in de EU de financiële regulering stapsgewijs een formeel wettelijke basis gekregen en is de Europese Bankenunie opgericht. Dit betreft een uniek en veelomvattend wetgevingsproces dat de interne markt, de euro en de stabiliteit van de Europese lidstaten moet beschermen.

Een bepalende factor in de transformatie van zelfregulering van banken naar overheidsregulering is het wegvallen van het vertrouwen. De vrijblijvendheid van de naleving van regels en het gebrek aan intern toezicht zijn aangeduid als oorzaken. Eigenschappen en kenmerken als integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid zijn juridisch gezien lastig te duiden. Desondanks is er sprake van een toegenomen gebruik van moraal-ethische normen in de financiële toezicht- en regelgeving, gericht op de regulering van gedrag en cultuur in banken. Nelemans: ‘Dit hoort traditioneel gezien echter in de sfeer van zelfregulering en bedrijfsethiek van de banken thuis. Een terugkeer naar het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van banken is nodig omdat meerdere doelen en normen het best bereikt en gewaarborgd kunnen worden door de sector zelf.’

Monday, March 19, 2018

'Kinderen nemen slechte financiële gewoontes over van ouders’

Vrijdag sloot verzekeraar Aegon de Week van het Geld af met een gastles over financiële zelfredzaamheid die experts van Aegon bij de Haagse basisschool ‘De Vuurvlinder’ gaven. Met deze activiteit wil Aegon het belang van een gedegen financiële opvoeding benadrukken en aandacht vragen om de focus van financiële opvoeding te niet alleen op kinderen te leggen, maar ook op opvoeders.

De komende tijd gaat Aegon met de tour meer schoolpleinen in Nederland af. CEO Maarten Edixhoven: “Een goede financiële opvoeding is belangrijk. Zeker in een tijd waarin de overheid de financiële verantwoordelijkheid om te sparen voor financiële tegenvallers en het pensioen meer bij mensen zelf neerlegt. Maar de aandacht daarvoor is vaak nog niet zo groot”.

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon, blijkt dat liefst 40 procent van de mensen die aangeven slecht met geld om te kunnen gaan dit voorbeeld van hun ouders heeft meegekregen. Opvoeders die slecht omgaan met geld, beïnvloeden zo het financiële gedrag van hun kinderen op negatieve wijze. Zo leerde 20 procent van de mensen die nu slecht omgaan met geld niet om leengedrag te beperken, werd bij een derde een bijbaan niet gestimuleerd en kochten ouders alles wat hun kind wilde.

Tegelijkertijd vindt 85 procent van de Nederlanders dat ouders hun kinderen een betere financiële opvoeding moeten geven en dat er ook op school aandacht voor het omgaan met geld moet zijn (80 procent). “Mensen vinden het vaak lastig om hun financiën te doen, maar heerlijk om het gedaan te hebben. We willen Nederlanders laten zien dat ze sterker zijn dan ze vaak beseffen en ze helpen om bewuste keuzes te maken voor hun eigen financiële toekomst en dat van hun kinderen”, zo zegt Edixhoven.

Helft bedrijven slachtoffer van financieel-economische fraude

Wereldwijd wordt de helft van alle bedrijven geconfronteerd met financieel-economisch fraude. In 2016 was dit nog 36 procent. Verduistering van geld en goederen, cybercrime en consumentenbedrog staan in de top-3 van meest voorkomende fraudegevallen. Dat blijkt uit de Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 van PwC onder 7.200 respondenten (c-suite) uit 123 landen, waaronder Nederland.

PwC doet elke twee jaar onderzoek naar financieel-economische criminaliteit en de oorzaken en gevolgen hiervan. Volgens Sylvie Bleker, compliance- en integriteitsdeskundige van PwC en tevens als hoogleraar verbonden aan de VU, zijn er enkele verschillen in het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het wereldwijde onderzoek. ‘Cybercrime wordt in Nederland als een groter gevaar gezien dan uit de mondiale enquête blijkt. Bijna de helft – 46 procent – ziet cybercrime als de grootste bedreiging voor de komende twee jaar. Wereldwijd is dit maar 26 procent.’

Daarnaast is er een groot verschil op het gebied van regelgeving tussen Nederland en de rest van de wereld. ‘In gereguleerde sectoren, zoals de financiële, is er geen onderscheid. Maar Nederland valt op in sectoren die niet gereguleerd zijn. Daar is veel te weinig aandacht voor een goed anti-fraude beleid en voor integriteitsprotocollen. Je hoort hier vaak; “we kennen ons personeel, dat soort dingen gebeuren bij ons niet.” Uiteindelijk is het maar zeer de vraag of je je personeel en derden echt zo goed kent. We screenen nog steeds veel te weinig. Daarnaast is het belangrijk om de taal van je medewerkers te spreken. Zij kunnen de beste bedoelingen hebben, maar moeite hebben om de juridische protocollen te begrijpen’, zegt Bleker.

De houding van deze bedrijven resulteert erin dat in Nederland twee derde van de bedrijven een anti-fraude beleid heeft en aandacht schenkt aan integriteitsvraagstukken, tegenover ruim driekwart wereldwijd. Meer dan 30 procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven heeft niets op dit gebied. In de rest van de wereld is dat slechts 17 procent.

Friday, March 16, 2018

Peter Appel lid van Raad van Commissarissen TVM verzekeringen

Transportondernemer Peter Appel is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van TVM verzekeringen. Appel (54) is CEO/DGA van Peter Appel Transport, een van de grotere transportondernemingen van Nederland.

Peter Appel vervangt Harry Schenk, directeur en eigenaar van het internationaal opererende tanktransportbedrijf Schenk Papendrecht BV. Schenk (54) was sinds 2006 lid van de Raad van Commissarissen van TVM. Hij kwam na de maximale zittingsduur van drie termijnen niet meer voor herbenoeming in aanmerking.

Net als zijn voorganger Harry Schenk bezit Peter Appel veel kennis van de transportsector en alle ontwikkelingen daarin. Ook Appel is zeer begaan met innovatie en transportveiligheid, twee thema’s die voor TVM van grote waarde zijn en die nadrukkelijk zijn benoemd in het meerjarenplan 2018-2020 van TVM.

De Raad van Commissarissen van TVM verzekeringen kent nu de volgende samenstelling: Martin Duvivier (voorzitter), Freek Wansink, drs. Carin Gorter, drs. Tjebbe Nabuurs en Peter Appel.

Contant betalen helpt tieners verstandig om te gaan met geld

Veel tieners die liever contant betalen dan met de pinpas vinden dat het betalen met contant geld hen helpt bij het verstandig omgaan met hun geld. Dat blijkt uit een onderzoek van DNB in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het betaalgedrag van tieners.

Waarom tieners met een voorkeur voor cash hiermee het liefst betalen, verschilt per leeftijdscategorie, zo blijkt uit het onderzoek. Zo geven 12-14-jarigen het vaakst aan dat ze contant betalen makkelijk vinden en dat ze dit uit gewoonte doen. De groep van 15-17-jarigen geeft vooral aan dat betalen met biljetten en munten hen laat zien hoeveel geld zij al hebben uitgegeven, gevolgd door gemak.

Tieners die net volwassen zijn geworden (18-20 jarigen) noemen het vaakst dat contant betalen hen laat zien hoeveel geld ze hebben uitgegeven en dat zij minder geld uitgeven als zij hun aankopen contant betalen dan wanneer ze deze zouden pinnen. Tieners van alle leeftijden die het liefste pinnen, doen dit omdat zij dit de makkelijkste en snelste manier van betalen vinden.

Hoe ouder tieners zijn, des te groter de kans is dat zij liever met de pinpas betalen dan met munten en biljetten, zo blijkt verder. De meeste kinderen (57%) van 12-14 jaar betalen hun aankopen in winkels, kantines, enz. graag met contant geld, 38% heeft een voorkeur voor de pinpas, en de overige 5% betaalt alleen bedragen van minder dan EUR 5 het liefst contant en hogere bedragen met de pinpas. Bij de 15-17-jarigen betaalt 35% graag alle aankopen contant en prefereert 55% de pinpas, en bij de 18-20-jarigen heeft 24% een voorkeur voor contant en 67% voor de pinpas.

Thursday, March 15, 2018

Triodos Bank behaalt solide groei

Hoewel de nettowinst van Triodosbank steeg met 28 procent ten opzichte van 2016, is het niveau van voorgaande jaren niet bereikt. Dit is een gevolg van de voortdurende druk op de rentemarges door de lage rentestand in de markt en de last van toegenomen kosten van het toezicht, zo meldt de bank. 

Wel was er sprake van een groei van het beheerd vermogen naar 14,5 miljard euro en van 19 procent groei van duurzame leningen. De hypothekenportefeuille groeide met 36 procent. 

Operationele kosten stegen met 11 procent gedurende het jaar (2016: 14%), met name als gevolg van de groei in het aantal medewerkers (in FTE) en groeiende IT kosten, respectievelijk 10% en +19%. 

De totale groei van de leningenportefeuille was 900 miljoen euro (+16%). Dit is inclusief de groei van de particulier hypothekenportefeuille van 36 procent.

De verhouding duurzame leningen/toevertrouwde middelen nam daardoor toe van 64 procent in 2016 naar 70 procent in 2017. Deze verbetering werd gerealiseerd ondanks de aanhoudende lage renteomgeving, die leidde tot een substantiële toename van vervroegde terugbetalingen, met name in Spanje.

Gedurende 2017 kon Triodos Bank 138 procent (2016: 87%) van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen.

FGH Bank verkoopt deel portefeuille aan RNHB BV

FGH Bank heeft een overeenkomst getekend met RNHB over de voorgenomen verkoop van een deel van haar leningenportefeuille, ter grootte van circa 1,3 miljard euro. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en succesvolle afronding van het consultatieproces met de vertegenwoordigers van de werknemers.

De transactie past in de in 2015 ingezette strategie ten aanzien van de commerciële vastgoedactiviteiten van Rabobank. Leningen en klanten van FGH Bank die aansluiten op de strategie zijn inmiddels onderdeel van Rabobank. Het is de bedoeling om de activiteiten van FGH Bank N.V. later dit jaar volledig uit te faseren. FGH Bank N.V. houdt dan op te bestaan als aparte juridische entiteit.

Aftrekposten populair op website Belastingdienst

Mensen zoeken voor hun belastingaangifte bij de Belastingdienst sinds 1 maart vooral naar informatie over aftrekposten, zoals zorg- en studiekosten en giften. De meeste mensen die aangifte doen, zoeken hun informatie op de website. De Belastingdienst roept belastingplichtigen op goed te kijken naar de vooraf ingevulde gegevens. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze gegevens. Ook dienen ze deze aan te vullen waar nodig, met name bij de aftrekposten.

De pagina’s op Belastingdienst.nl over eigen woning en heffingskortingen zijn ook populair, evenals algemene hulpmiddelen zoals de aangiftechecklist. Ook vinden mensen antwoorden op veelgestelde vragen op Belastingdienst.nl/aangifte.

Via sociale media ontving de Belastingdienst in de eerste week ruim 1300 vragen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode bijna 1700. Ook verstuurt de Belastingdienst tweets over onderwerpen waar veel vragen over binnenkomen. Een mogelijke verklaring van het lagere aantal vragen via sociale media is dat het online aangifte doen via MijnBelastingdienst ieder jaar soepeler loopt.

Niet salarisverhoging is het probleem, maar monocultuur banken

De ophef over de salarisverhoging van ING-directeur Hamers leidt af van het onderliggende, grotere bankenprobleem in Nederland, zegt Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership bij de Hogeschool van Amsterdam. ‘De salarisverhoging is bijzaak. Veel belangrijker is dat klanten nauwelijks alternatieven hebben om op over te stappen. Het Nederlandse banklandschap is veranderd in een monocultuur, met een paar grote spelers. Dat is een groot maatschappelijk risico.’

Na een storm aan publieke en politieke ophef heeft ING laten weten dat zij het salaris van directeur Hamers toch niet zal verhogen. Lector Frank Jan de Graaf doet onderzoek naar ethisch leiderschap in de financiële sector. Hij ziet de politieke ophef met lede ogen aan: ‘Dat politici ingrijpen in de beloning van een bedrijf is een paardenmiddel, een heel grove methode. Daar moeten wel economisch heel goede redenen voor zijn, en dat is in dit geval niet in proportie’, aldus De Graaf.

De salarisdiscussie is eigenlijk een bliksemafleider van het werkelijke probleem dat onder de situatie schuilgaat: het gebrek aan keuze. ‘Als klanten het niet eens zijn met een beslissing van hun bank, zoals de salarisverhoging, dan moeten zij kunnen overstappen. En dat is juist waar het huidige systeem faalt: er valt weinig te kiezen. Bijna iedere Nederlander heeft een betaalpas van ABN AMRO, ING of Rabobank. De brede banken lijken precies op elkaar, met soortgelijke topmensen. Overstappen heeft daarom weinig zin.’

Die monocultuur van enkele grote, commerciële banken leidt niet alleen tot ontevreden klanten. Er zitten ook maatschappelijke en economische risico’s aan. Want mocht er weer een weeffout in ons financiële systeem zitten, dan krijgen alle banken daar last van omdat ze op elkaar lijken. Klanten kunnen niet uitwijken.

We moeten daarom terug naar het traditionele Nederlandse banklandschap van een gevarieerd aanbod, zegt De Graaf. Staatsbanken, spaarbanken en coöperatieve banken zijn hier altijd het belangrijkst geweest. Grote, commerciële banken hebben de afgelopen honderd jaar maar een kleine rol gespeeld in de Nederlandse economie. ‘Die variëteit aan banken zorgde voor een stabiele sector, waar mensen echt wat te kiezen hadden,’ zegt De Graaf. Zo was de Rabobank voorheen een echte coöperatie van vijftig lokale banken, die ook met elkaar concurreerden. Daarnaast waren er ook brede 'staatsbanken', die toegankelijk en overzichtelijk waren, zoals de Postbank.

De commotie over het salaris van een bestuurder is alleen een detail, gekeken naar de maatschappelijke problemen die zijn ontstaan sinds banken na 2000 steeds commerciëler zijn gaan opereren. De Graaf: ‘Veel belangrijker is bijvoorbeeld wat er gebeurt in de kredietverlening aan het MKB, waar banken zich al jaren steeds meer terugtrekken. Bedrijven krijgen geen financiering meer omdat het de grote banken niets oplevert; een probleem dat alleen maar groter wordt.' Daarnaast zijn er vragen gerezen over de financiële geletterdheid van mensen; klanten laten zich makkelijk verleiden tot financiële producten zonder de gevolgen te overzien.

De Graaf ziet een taak voor de overheid om te zorgen voor variatie, om zo de financiële sector opnieuw sterk te maken. Een aanbod met aan de ene kant commerciële banken, die dan ook echt als bedrijf gerund worden, en daarnaast brede banken voor de bevolking. ‘Bied klanten een gratis bankrekening aan bij een staatsbank, gekoppeld aan het burgerservicenummer. Vanuit een dergelijke ‘commodity’  kunnen consumenten dan kiezen waar ze een financieel product willen kopen. Laat daarnaast de commerciële banken dan ook als bedrijf fungeren, en de beste mensen binnenhalen met wat zij daarvoor nodig achten, zodat zij diensten kunnen leveren waarop de Nederlandse economie zit te wachten.'

Wednesday, March 14, 2018

FIOD verdenkt belastingadviseur van aanbieden frauduleuze buitenland-constructies

De FIOD heeft dinsdag twee panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een belastingadviseur, die constructies met woonplaats, ondernemingen en vennootschappen in het buitenland opzet voor cliënten van hem. Daarnaast biedt hij vermoedelijk trustdiensten aan zonder vergunning. Hij zou zo belastingfraude voor cliënten hebben mogelijk gemaakt.

De FIOD doorzocht een kantoor van de belastingadviseur in Amsterdam en zijn woning. De adviseur gebruikte vermoedelijk twee administratiekantoren van derden om de aangiften van zijn cliënten in te sturen naar de Belastingdienst. Ook bij die twee panden in de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Utrecht is er administratie in beslag genomen.

De belastingadviseur zou meerdere cliënten die o.a. werkzaam zijn in de media en entertainment vermoedelijk op papier hebben laten emigreren uit Nederland. Hij richtte voor die cliënten ook vennootschappen op in belastingparadijzen zoals Guernsey en Cyprus. Hij vormde daarna vermoedelijk zelf het bestuur hiervan. Het zijn van bestuurder in opdracht van een derde  is een trustdienst en dat is niet toegestaan zonder vergunning en die had hij niet. Hij zou daarnaast valse belastingaangiften hebben gedaan voor de cliënten, met gebruikmaking van valse documenten. De verdenking is dat de adviseur zo miljoenen euro's uit het zicht van Nederlandse autoriteiten heeft helpen stallen.

De FIOD kijkt ook naar de mogelijke betrokkenheid dan wel wetenschap van cliënten van de belastingadviseur. De cliënten kunnen als verdachte aangemerkt worden.

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar dat moet je  wel op tijd doorgeven aan je pensioenfonds, binnen twee jaar. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.

Minister Koolmees: ‘Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt, en pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.’

Pensioenfondsen moeten de pensioenrechten ook direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen, waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan.

Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen.  Beide ex-partners krijgen daarmee meer regie op hun eigen financiële planning. Na de scheiding is in je pensioenoverzicht meteen duidelijk hoeveel pensioen je later kan verwachten.

Koolmees gaat dit regelen door een aanpassing van de zogeheten Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995. Hij wil die medio 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en andere betrokkenen.

Nederlanders hebben minder vertrouwen in banken door toename online dienstverlening

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan bij huisartsen.

Het vertrouwen van Nederlanders in banken en hun medewerkers is nog steeds laag, ondanks het lichte herstel dat de Nederlandse Vereniging van Banken onlangs meldde. Vooral het beleid van banken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en vrijwel alleen online hun diensten te verlenen, zorgt niet voor een hoger vertrouwen. Onderzoekers Govert Buijs, Eefje de Gelder (VU) en Johan Graafland (UvT) : “Teveel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in banken en bankmedewerkers in het algemeen. Ze hebben echter veel meer vertrouwen in de bankmedewerker waarmee ze persoonlijk contact gehad hebben. Persoonlijke contact blijkt dus juist in onze digitale samenleving van groot belang voor banken om het vertrouwen te herstellen na de laatste crisis.” Lees ook het opiniestuk van Buijs en Graafland op de website van Trouw.

Uit het onderzoek blijkt ook dat klanten verwachten dat de bankmedewerkers niet deugdzaam handelen op het moment zij een bonus krijgen. Veel medewerkers in de financiële sector zelf zijn het hiermee eens. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan, wordt veel lager ingeschat bij bankiers dan bij artsen. De onderzoekers stellen: “Het opnieuw invoeren van bonussen, zoals recent door enkele banken aangekondigd, lijkt dan ook een slecht idee. Het is heel opvallend dat juist ook veel respondenten uit de financiële sector zelf het hiermee eens zijn.”

Het vertrouwen dat men heeft in banken blijkt ook van invloed op de roep om overheidsregulering. Goed overheidstoezicht vindt men erg belangrijk en men lijkt dus een voorzichtige koers voor te staan als het gaat om meer marktwerking, zowel in de bancaire als in de medische sector.

Tuesday, March 13, 2018

ING trekt omstreden salarisverhoging in

De omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers naar 3 miljoen euro is van de baan na grote maatschappelijke druk. 'Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat', liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. 'Om een voortdurende discussie te voorkomen die ING en zijn medewerkers beschadigt, hebben we het voorstel heroverwogen. Om onze plicht vervullen om in ING’s langetermijnbelang te handelen zullen we bekijken hoe we een duurzaam en concurrerend beloningsbeleid kunnen ontwikkelen.”

Maandag wilde minister Wopke Hoekstra van Financiën het voorstel van tafel hebben: 'ING is geen koekjesfabriek, maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder.'Startup lanceert nieuwe online betaalmethode: SprayPay

Vanaf vandaag is er een nieuwe online betaalmethode in Nederland: SprayPay. Met SprayPay kunnen consumenten hun online aankopen tussen 250 en 2500 euro gespreid betalen.

De nieuwe betaalmethode is bedoeld voor aankopen van duurzame consumptiegoederen, zoals fietsen, meubels, telefoons, wit- en bruingoed. Als het niet goed uitkomt om zulke uitgaven in één keer te doen, kunnen consumenten op de betaalpagina van een webwinkel kiezen voor de optie gespreid betalen met SprayPay.

SprayPay claimt de eerste aanbieder  te die het kredietproces volledig online en geautomatiseerd aanbiedt. Consumenten hoeven geen documenten te uploaden en consument en webwinkel weten direct of een aanvraag is goedgekeurd of niet. De technologie is speciaal ontwikkeld voor webwinkels en de eisen die zij stellen aan gebruikerservaring en veiligheid.

SprayPay is ontwikkeld door een Nederlandse startup van Max, Willem en Ernst Libourel. Het familiebedrijf, dat is gevestigd in Breukelen, werkt onafhankelijk van de banken en heeft in 2017 een vergunning gekregen van de AFM voor het verlenen van deze financiële dienst.

Als consumenten bij een webwinkel kiezen voor SprayPay, betaalt SprayPay het totale aankoopbedrag aan de webwinkel en betaalt de consument SprayPay in twaalf maandelijkse termijnen met rente terug. Het proces van aanvraag, toetsing en accordering van een SprayPay-transactie verloopt volledig online en vindt onmiddellijk plaats – vanaf de betaalpagina van de webwinkel en zonder de noodzaak documenten op te sturen.

Koepels bezorgd over ontoereikende controle op stijgende kosten financieel toezicht

Kwalitatief hoogstaand toezicht op de financiële sector is in het algemeen belang en in het belang van de consument. Het wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2019 schiet daarin op enkele onderdelen tekort. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DUFAS en Adfiz in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer die volgende week schriftelijk op de wet zal reageren.

De vijf koepels in de financiële sector vinden dat het wetsvoorstel de controlerende taak van de Tweede kamer teveel uitholt, dat er te weinig controle is op het toezicht nu dit Europees is georganiseerd en dat een prikkel ontbreekt om de kosten van het toezicht in de hand te houden.
Het wetsvoorstel beperkt zich teveel tot hoofdlijnen, waardoor de minister de Tweede Kamer over het toezicht slechts hoeft te informeren en geen toestemming nodig heeft. De koepels vinden dat de Algemene Rekenkamer onafhankelijke controle zou moeten uitoefenen op de kosten van het bankentoezicht, die geheel door de sector zelf worden gedragen. ‘We maken ons zorgen over de beperkte mogelijkheden om de stijgende toezichtskosten in te perken,’ schrijven zij aan de Tweede Kamer.

Doordat de overheidsbijdrage is afgeschaft, ontbreekt een prikkel voor toezichthouder en overheid deze kosten te beperken. De koepels pleiten voor herinvoering van een overheidsbijdrage als de kosten teveel uit de pas loopt met wat is afgesproken.

Uit een recent rapport van de rekenkamers van vijf Eurolanden – waaronder Nederland – is gebleken dat er ontoereikende controle is op de Europese Centrale Bank – ook in Nederland primair verantwoordelijk voor het bankentoezicht - door de Europese Rekenkamer. Doordat De Nederlandsche Bank toezichtinformatie in het ECB-systeem opslaat, kan de Algemene Rekenkamer daar niet meer bij. De koepels pleiten voor onbelemmerde toegang tot informatie voor de Rekenkamer zodat zij haar controlerende taak namens de Tweede Kamer goed kan vervullen.

Monday, March 12, 2018

Tikkie via Moneyou naar Duitsland

Sneller dan verwacht gaat terugbetaalapp Tikkie de grens over: Tikkie wordt in Duitsland op de markt gebracht door ABN AMRO-dochter Moneyou en werkt bijna op dezelfde wijze als de Nederlandse versie.

In Nederland maken inmiddels ruim 2 miljoen mensen gebruik van Tikkie voor het terugvragen van voorgeschoten bedragen voor bijvoorbeeld een gezamenlijk cadeau, lunch of een drankje. Ook helpt Tikkie de Hartstichting met het werven van donaties en kunnen studenten aan de Rijks Universiteit Groningen hun collegegeld met Tikkie betalen.

Onderzoek Week van het geld: 59 procent van de kinderen krijgt op school les over omgaan met geld

Ruim negen op de tien kinderen praten wel eens over geld met hun ouders. Een lichte stijging ten opzichte van 2016. 59 procent van de kinderen krijgt op school les over omgaan met geld. De helft van de kinderen mag vaak tot altijd zelf beslissen waar ze hun eigen geld aan uitgeven. Verreweg de meeste kinderen zeggen speelgoed te kopen van dit eigen geld, gevolgd in populariteit door snoep en computerspellen.

Dit blijkt uit de Junior Monitor van Wijzer in geldzaken in het kader van de Week van het geld 2018. Ruim 1.000 kinderen in Nederland uit groep 5 t/m 8 van de basisschool deden dit jaar mee aan het onderzoek dat al eerder werd uitgevoerd in 2011 en 2016.

Het thema van de Week van het geld 2018 is ‘Wanneer ben je rijk’. Ruim twee vijfde van de kinderen uit groep 5 tot en met 8 geeft aan zichzelf rijk te voelen.

Acht op de tien kinderen in groep 5 tot en met 8 krijgen zakgeld. Het merendeel van hen krijgt dit elke week. Kinderen ontvangen hun zakgeld meestal contant. Bij een derde wordt het zakgeld (eveneens) op de bankrekening gestort. Dit gebeurt vaker bij kinderen uit groep 7 en 8. Kinderen uit groep 5 ontvangen gemiddeld 6,80 euro per maand, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld 11,10 euro per maand krijgen. Bijna drie kwart van de kinderen bewaart hun geld in een spaarpot. Daarnaast bewaren ruim vier op de tien kinderen het geld (eveneens) op de bank.

Rabobankvestiging Oudenbosch blijft voorlopig gesloten

De vestiging van Rabo in Oudenbosch blijft voorlopig gesloten nadat er was ingebroken in de safelokettenruimte.

Er zijn circa 5.000 items rondom de safeloketten aangetroffen die zijn achtergelaten, waaronder sieraden en munten. Tevens zijn er in de opengebroken safeloketten documenten achtergebleven.

De inventarisatie van de circa 5.000 achtergebleven items is gedaan onder toeziend oog van een notaris. Het wordt een gigantische klus om de items bij de rechtmatige eigenaren terug te krijgen, zegt Rabo.

Het politieonderzoek ter plaatse is inmiddels afgerond. Over de uitkomst van dit onderzoek doet Rabobank geen nadere mededelingen. Gedupeerde klanten hoeven zelf geen aangifte te doen. Er is reeds aangifte door Rabobank gedaan.

ABN AMRO Digital Impact Fund investeert in Duitse FinTech solarisBank

Het Digital Impact Fund (DIF) van ABN AMRO neemt een belang in de Duitse FinTech solarisBank. Met de investering intensiveren ABN AMRO en solarisBank de reeds bestaande banden sinds ABN AMRO dochter Moneyou in december 2017 een partnership sloot met de Fintech uit Berlijn.

Moneyou en solarisBank ontwikkelden recent binnen zes weken een oplossing waarmee de Duitse (particuliere) klanten van Moneyou een lening kunnen krijgen bij solarisBank. Het volledige proces van aanvragen en goedkeuren gebeurt digitaal en kost 7 minuten.

Het ABN AMRO DIF is het corporate venture capital fonds specifiek voor fintech waarmee ABN AMRO strategisch investeert in innovatieve start- en scale ups die zich bezighouden met digitalisering van financiële producten en diensten. Het fonds heeft naast solarisBank ook nog 4 andere portfolio bedrijven : Amerikaanse FinTechs Cloud Lending Solutions en BehavioSec, en het Zweedse Tink en blockchain initiatief in trade & commodity finance.

Friday, March 9, 2018

Minister: geen verbod op handel in cryptomunten, wel meer regels

Er komt geen verbod op de handel in cryptomunten, maar wel meer regelgeving. Dat belooft Minister Wopke Hoekstra van Financiën in een uitgebreide reactie aan de Tweede Kamer.

Een verbod kan naar verwachting onvoldoende worden gehandhaafd, schrijft de minister. ‘Ik pleit er zodoende voor om cryptovaluta binnen een passend regelgevend kader te brengen en langs die weg oneigenlijk gebruik aan te pakken, maar de potentie van de techniek daarbij te behouden.’

Hoekstra benadrukt wel dat die regelgeving er alleen in internationaal verband kan komen. Een Nederlandse alleingang op het gebied van regulering kan leiden tot legitimering van activiteiten zonder dat er effectieve handhaving mogelijk is. Een effectieve aanpak en proportionele regulering van de handel in Bitcoin en andere cryptovaluta is complex. Veel landen worstelen hier dan ook mee, omdat het huidige toezichtkader en instrumentarium onvoldoende is toegesneden op cryptovaluta.

Jongeren vaak bereid een groot deel van hun inkomen uit te geven aan wonen

Bijna 30 procent van de Nederlanders is bereid om meer dan 40 procent van zijn netto inkomen uit te geven aan de kosten van wonen. Dat blijkt uit een enquête van Kantar TNS en Rabobank onder ruim 1.400 mensen. Woonlasten hoger dan 40 procent van het inkomen kunnen riskant zijn, omdat ze andere noodzakelijke uitgaven kunnen verdringen.

Toch hebben vooral jongeren tot 35 jaar er minder bezwaar tegen: ruim 43 procent van hen is bereid om meer dan 40 procent van zijn inkomen aan een huis uit te geven, tegenover 17 procent van de Nederlanders tussen de 50 en 64 jaar, en slechts 9 procent van de 65-plussers. ‘Wellicht vinden jongeren hoge woonlasten nu nog geen probleem, omdat ze geen kinderen hebben of omdat ze verwachten in de toekomst meer te verdienen’, legt Rabo-econoom Nic Vrieselaar uit.

Hij wijst erop dat de gekte op de woningmarkt een andere factor kan zijn. Uit angst om buiten de boot te vallen, zouden Nederlanders bereid kunnen zijn om diep in de buidel te tasten voor woonruimte. Volgens Vrieselaar kan het ook simpelweg een kwestie zijn van gewenning: ‘Jongeren wonen vaker dan vroeger in de vrije huursector, waar ze nu dikwijls ook al meer dan 40 procent van hun netto inkomen kwijt zijn aan huur, gas, water en licht.’

De econoom vindt die bereidheid tot hoge woonlasten een risico, bijvoorbeeld omdat mensen de kosten van kinderen kunnen onderschatten. Hij pleit er daarom voor om de leennormen niet te verruimen, zoals eerder werd geopperd om starters tegemoet te komen. ‘Om jongeren daadwerkelijk te helpen, is het vooral belangrijk de schaarste en betaalbaarheidsproblematiek in de vrije huursector

ING: beloningsbeleid integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie

Het beloningsbeleid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en het risicoprofiel van ING. Dit beleid is gericht op een evenwichtige waardecreatie op de korte en op lange termijn, en vloeit voort uit de verantwoordelijkheid die ING heeft ten opzichte van klanten, aandeelhouders en de samenleving. Dat zegt de bank naar aanleiding van het bericht dat ING het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers dit jaar met ruim 50 procent gaat verhogen, tot 3 miljoen euro. Volgens de raad van commissarissen verdient Hamers veel te weinig ten opzichte van zijn collega’s bij Europese ondernemingen van dezelfde omvang.

De totale directe beloning van de Raad van Bestuur wordt vergeleken met Euro Stoxx 50-bedrijven, omdat de Euro Stoxx 50-benchmark bedrijven omvat die qua omvang en internationale scope vergelijkbaar zijn met ING. De index bestaat uit 50 bedrijven, waaronder ING, die afkomstig zijn uit elf landen in de eurozone en hoofdzakelijk internationaal actief zijn in verschillende financiële en niet-financiële ondernemingen, volledig in lijn met de Nederlandse Code Banken.

Ook dit jaar heeft de Raad van Commissarissen aan de hand van het beleid van ING en de genoemde benchmark de beloningsniveaus van de Raad van Bestuur beoordeeld en daarbij de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Uit de beoordeling kwam naar voren dat het beloningsniveau van de leden van de Raad van Bestuur van ING onder de mediaan ligt van de Euro Stoxx 50-benchmark, en dat dit in geval van de CEO zelfs aanzienlijk lager is.

Dit is geen nieuwe situatie, zegt ING. De Raad van Commissarissen heeft de afgelopen jaren dan ook herhaaldelijk haar zorgen hierover kenbaar gemaakt, aangezien ING voor zijn Raad van Bestuur de beste (internationale) talenten moet kunnen aantrekken en behouden.

Thursday, March 8, 2018

Pensioentekort dreigt voor bijna een derde van Nederlandse werknemers

Het beeld dat werknemers voldoende pensioen opbouwen en zzp’ers te weinig klopt niet: bij beide groepen is de variatie in pensioenopbouw groot. Van alle werkende Nederlanders in loondienst stevent 31 procent af op een pensioentekort. Voor zzp’ers is dat 43 procent. Daarbij zijn alle vormen van vermogensopbouw al meegerekend, zoals het voordeel van een (grotendeels) afgelost huis. Ook blijkt dat werkenden onder de 45 jaar hun verwachte AOW-leeftijd met anderhalf tot twee jaar onderschatten. Inzicht in de eigen pensioenopbouw is daarom voor álle werkenden van belang. Want dan kunnen zij zo nodig ingrijpen, bijvoorbeeld door zelf extra vermogen op te bouwen.

Uit een Nibud- enquête in opdracht van Rabobank blijkt de meerderheid van de ondervraagde werknemers niet te weten of hun pensioenregeling beter of slechter is dan gemiddeld. Rabobank-econoom Leontine Treur: “Dat is logisch, want op geen enkel Uniform Pensioenoverzicht staat met grote letters de waarschuwing: ‘Pas op, deze pensioenregeling is ondermaats’. Werknemers weten meestal niet of hun pensioenregeling royaal of juist karig is. Laat staan dat zij de hoogte van de pensioenopbouw betrekken in de salarisonderhandelingen wanneer zij van baan wisselen.”

De variatie in de pensioenopbouw van werkenden is niet alleen het gevolg van individuele verschillen in loopbaan en levensloop; ook de kwaliteit van pensioenregelingen speelt een belangrijke rol, waar mensen zich vaak niet bewust van zijn. Treur: “Werknemers in de sectoren zakelijke dienstverlening, uitzend- en detacheringsbedrijven, beveiliging, vervoer en cultuur, sport & recreatie hebben het vaakst een verwacht pensioeninkomen dat lager is dan 70 procent van het eerdere inkomen. Werknemers in de sectoren overheid, zorg en bouw hebben juist het minst vaak een laag pensioeninkomen.”

Inzicht in de eigen pensioenopbouw is daarom essentieel, benadrukt Treur. “Voor een grote groep mensen is het verstandig om zelf extra vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen - al dan niet via speciale pensioenproducten, of door extra af te lossen op de hypotheek. Minstens zo belangrijk is het om te investeren in de eigen inzetbaarheid, om ook als zestigplusser nog goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Dat betekent bijtijds investeren in kennis en vaardigheden, maar ook zo gezond mogelijk leven. Wie werkloos of arbeidsongeschikt raakt, of vanwege gezondheidsklachten minder uren gaat werken, kan in die laatste jaren ook minder pensioenvermogen opbouwen en moet misschien zelfs het spaarpotje ‘voor later’ al voortijdig aanspreken. Daardoor kan het pensioeninkomen alsnog lager uitvallen dan verwacht. Bovendien wordt het belang van investeren in eigen inzetbaarheid met het verder opschuiven van de AOW-leeftijd alleen maar groter.”

Digitaal verzekeringsspel Fix je Risk in honderden klassen

Honderden medewerkers van verzekeringsmaatschappijen staan volgende week op basisscholen in heel Nederland voor de klas. Ze verzorgen tijdens de Week van het geld (12 t/m 16 maart) de digitale verzekeringsles Fix je Risk, zodat kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met geld en risico’s. Het aantal gastlessen staat momenteel op ruim 600.

Een aantal CEO’s en directeuren van verzekeraars geeft komende maandag een gastles na het openingsevent van de Week van het geld. Na de opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, in aanwezigheid van erevoorzitter koningin Máxima van het organiserende platform Wijzer in geldza-ken en onderwijsminister Arie Slob, vertrekken er bussen met verzekeringsprominenten naar basis-school De Fontein in Den Haag. In de gastlessen laten CEO’s David Knibbe (Nationale-Nederlanden), Gilbert Pluym (Onderlinge ’s Gravenhave), Cees de Jong (BNP Paribas) en algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars leerlingen kritisch nadenken over het nut van verzekeren: wanneer is dat verstandig en wanneer niet? Ook André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zal een gastles verzorgen. Nibud-voorzitter en burgemeester van Hel-mond Elly Blanksma geeft ook een digiles Fix je risk.

Het voornaamste doel van de Week van het geld is kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met geld en risico’s. Financiële educatie is één van de speerpunten van het Verbond. Wie op jonge leef-tijd leert nadenken over (financiële) risico’s, is op latere leeftijd beter in staat om weloverwogen keu-zes te maken.

De digitale Fix je Risk-les spelen de leerlingen op basis van vier verschillende situaties (een ver-jaardag, het schoolkamp, een sportdag en de zomervakantie). Ze leren inschatten wat er kan gebeu-ren en hoe groot de schadepost in dat geval is. In teamverband beslissen ze vervolgens of ze zich wel of niet willen verzekeren en welke polissen ze eventueel nodig hebben. De teams kunnen maxi-maal twee van de vier optionele verzekeringen kiezen en moeten dus in onderling overleg kritisch zijn. Maar net zoals in het echte leven: dankzij het ‘rad van gebeurtenissen’ zijn altijd weer nieuwe keuzes en inschattingen nodig.
Last updated: 20 Mar, 2018 21:51