Thursday, March 21, 2019

Beleggingsmatch gaat verder als Finner

Beleggingsmatch, het grootste vergelijkingsplatform voor particuliere beleggers, heeft met ingang van vandaag een nieuwe naam: Finner. Niet alleen de naam verandert - Finner gaat verder dan alleen vergelijken. Het nieuwe platform introduceert de Finner Methode, een driestappenplan dat klanten ondersteunt in het maken van betere financiële keuzes. Daarnaast brengt Finner een persoonlijk financieel dashboard en gaat het ook inzicht bieden in pensioen- en spaarproducten.

Het vernieuwde aanbod en de bijbehorende naamswijziging zijn een gevolg van uitgebreid onderzoek onder klanten. De vergelijkingssite helpt jaarlijks 250.000 consumenten met het vergelijken van beleggingsdiensten. Uit feedback blijkt dat er behoefte is aan meer dan een vergelijkingssite. Het bijstaan van klanten om goed geïnformeerd tot een keuze te komen heeft sinds de oprichting in 2013 continu centraal gestaan. De tijd is rijp voor een vernieuwde aanpak.

Bart Spronk, directeur en co-founder: “Met Finner willen we de positie van de consument in de financiële wereld versterken. De sector is niet altijd even transparant en handelt geregeld niet in het belang van de klant. Het is daarom belangrijk dat consumenten zelf betere keuzes maken. Zodat ze met vertrouwen kunnen bouwen aan een betere financiële toekomst. Finner levert hier een directe bijdrage aan.”
DNB ondertekent als eerste centrale bank de Principles for Responsible Investment

DNB publiceert haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en ondertekent de Principles for Responsible Investment (PRI). Met de ondertekening van de PRI committeert DNB zich als eerste centrale bank aan de integratie van zes environmental, social en governance (ESG) principes in haar beleggingsbeleid. De ondertekening is onderdeel van de nieuwe visie van DNB op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die vandaag is gepubliceerd.

Als investeerder op financiële markten streeft DNB naar verduurzaming van de economie en naar beheersing van de ESG-risico’s binnen haar eigen reserves. DNB zet zich daarom in om haar reserves, met een totale omvang van ruim EUR 19 miljard, op een verantwoorde wijze te beleggen. In het eveneens vandaag gepubliceerde Charter Verantwoord Beleggen zet DNB haar MVB-beleid voor de komende jaren uiteen. Met het delen van haar aanpak hoopt DNB ook andere centrale banken en de financiële sector te stimuleren op het gebied van MVB.

Maatschappelijk verantwoord beleggen van haar eigen reserves is één van de speerpunten van de nieuwe MVO-visie van DNB. MVO sluit naadloos aan bij de missie van DNB. Als centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit zet DNB zich immers in voor een financieel systeem dat bijdraagt aan duurzame welvaart. Als onafhankelijke organisatie gericht op de lange termijn is DNB goed gepositioneerd om een aanjagende rol te vervullen op MVO-gebied. Met de nieuwe MVO-visie zet DNB haar capaciteit de komende jaren (2019-2025) gericht in op twee maatschappelijke thema’s die passen bij haar missie en mandaat.

(Foto: Anefo)

Toetsrente hypotheken voor tweede kwartaal 5%

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2019 vastgesteld op 5%. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is.

Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar geldt de verplichting dat voor het bepalen of de hypotheek verantwoord is, wordt gerekend met de toetsrente. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.

Wednesday, March 20, 2019

GeenStijl voert de Gulden terug in

Nu de hype rond Bitcoin is weggezakt vindt GeenStijl het tijd om in te stappen in de blockchain-technologie. Vanaf deze week kun je op de donatiepagina van GeenStijl betalen met Gulden, een cryptomunt van eigen bodem.

De cryptocoin Gulden is in 2014 door Rijk Plasman opgericht met het doel om blockchain-technologie toegankelijk en laagdrempeliger te maken.

Hendriks Incasso past agressieve werkwijze aan

Hendriks Incasso past zijn werkwijze aan. Dit heeft het bedrijf toegezegd na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het bedrijf zal voortaan bij het incasseren zorgvuldig omgaan met consumenten.

De ACM ontving meldingen van consumenten over de werkwijze van Hendriks Incasso. Het incassobureau drong op een agressieve manier bij consumenten aan op betaling door zeer korte betaaltermijnen te stellen. Ook gaf het een onjuiste voorstelling van de gevolgen als een consument niet betaalt, zoals gerechtelijke kosten voor rekening van de consument. Op verzoek van de ACM heeft Hendriks Incasso zijn werkwijze en de eigen gedragscode per direct aangepast. Dat betekent onder meer dat het bedrijf een redelijke termijn van vijf werkdagen stelt voor het betalen van de rekening en dat het geen agressieve communicatie gebruikt om consumenten onder druk te zetten.

Tuesday, March 19, 2019

Kamer steunt voorstel GroenLinks en PvdA voor extra controle op contante betalingen

Criminaliteit moet worden aangepakt door contante betalingen voortaan al vanaf 5.000 euro te controleren. Een Kamermeerderheid steunt een voorstel van GroenLinks en de PvdA hiertoe. De grens moet ten minste worden gehalveerd, van 10.000 euro naar 5.000 euro. Zo wordt het moeilijker voor criminelen om zwart geld uit te geven.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg: “Ik denk dat maar weinig mensen een bedrag boven de 5.000 euro cash betalen. Met een lagere grens wordt het uitgeven van zwart geld moeilijker. Zo kan ondermijning effectiever worden tegengegaan. “

PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken: “Je wil zeker zijn dat misdaad niet loont. En laten we eerlijk zijn: gewone mensen lopen niet met grote sommen cash over straat. Zeker nu elektronisch betalen vrijwel overal kan, is het nauwelijks uit te leggen waarom iemand meer dan 5.000 euro op zak zou moeten hebben.  Als we dat bedrag verlagen maken we het geharde criminelen weer een beetje moeilijker.”

Volgens GroenLinks en de PvdA biedt de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) te veel ruimte aan criminelen om cash geld uit te geven in de formele economie. Daarom moet de grens omlaag van 10.000 naar hoogstens 5.000 euro.

De Kamerleden hekelen de opstelling van de minister. Minister Grapperhaus wil, zo stelt hij in de media, criminele organisaties met een ‘juridische bulldozer kapot rijden’. Maar deze stoere taal helpt niet om de ondermijning van onze rechtsstaat tegen te gaan. Buitenweg: “Uiteindelijk komt het neer op taai handhaven en zorgvuldige wetgeving.”

VEB: ‘ING moet de communicatie verbeteren’

ING lijkt een structureel probleem te hebben met de interne communicatie en controle. Nieuwe witwaspraktijken, deze keer in Italië, voeden de vrees dat de bank tekortschiet in het voorkomen van dit soort frauduleuze handelingen. Dat zei directeur Paul Koster gisteren op BNR.

Aandeelhouders zien het aandeel achterblijven in de AEX en het feit dat de Italiaanse tak van ING de komende tijd geen nieuwe klanten mag aannemen zal de koers geen goed doen. ING is op de vingers getikt door de centrale bank van Italië. De Banca d’Italia stelde na een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 vast dat er fouten gemaakt zijn bij de controle door de bank.

ING kondigde in een persbericht aan de komende tijd hard te zullen werken om de geconstateerde tekortkomingen en problemen te verhelpen. De bank tuigde in september al een programma op om witwaspraktijken op ING-rekeningen tegen te gaan, na de megaschikking voor ‘ernstige nalatigheid’ bij witwaspraktijken in Nederland.

Monday, March 18, 2019

Verbond gaat gesprek aan met Stichting CIS over gebruik claimdatabase

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft in de Kassa-uitzending van 16 maart laten weten het gesprek aan te gaan met Stichting CIS over het gebruik van de CIS-database.

Verzekeraars registeren schadeclaims in een gezamenlijke database die wordt beheerd door Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Met deze CIS-database kunnen verzekeraars misbruik tijdens de acceptatie van nieuwe klanten constateren en controleren of de klant eerlijk is over zijn schadeverleden. Kassa toonde tijdens de uitzending echter aan dat sommige verzekeraars meer zaken dan alleen schadeclaims in de database registreren of de database voor andere doeleinden gebruiken.

Weurding was in de studio van Kassa duidelijk over wat er in de database mag staan: “Een schadeafhandelaar van een verzekeraar zet u alleen in de database als u een claim indient. Niets meer en niets minder”. Daarnaast benadrukte Weurding dat de data volgens de gebruikersprotocollen van Stichting CIS alleen gebruikt mogen worden om te controleren of een klant eerlijk is over zijn schadeverleden. “Bij de acceptatie mogen verzekeraars niet blind varen op CIS-data. Ze moeten verder kijken dan hun neus lang is en transparant zijn naar de klant over hun afwegingen.”

Verder stelde Kassa dat klanten onvoldoende weten over de collectieve claimdatabase. Weurding: “Verzekeraars informeren op verschillende plekken, zoals in hun polisvoorwaarden en schadebrieven, over het registreren en het raadplegen van de CIS-database. Ik neem de signalen van de klanten die u gesproken heeft zeer serieus en ga met de Stichting CIS en de verzekeraars het gesprek aan om de communicatie te verbeteren.”

Uitstaande Nederlandse securitisaties nemen voor het eerst sinds 2007 weer toe

In 2018 nam de uitstaande omvang van Nederlandse securitisaties die bij beleggers zijn geplaatst toe, met 0,7 miljard (+1,4%) tot 50,1 miljard euro. Daarmee werd voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 weer groei gemeten. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgiftes, 9,1 miljard in totaal. Nieuwe hypotheekaanbieders betraden de securitisatiemarkt en partijen die lange tijd niet hadden gesecuritiseerd keerden er terug. Niettemin ligt het volume uitstaande securitisaties nog twee derde onder het niveau van 2007.

Bij securitisaties worden leningen aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten verpakt via speciaal daarvoor opgerichte vehikels. Securitisaties vormen in Nederland vooral voor banken een financieringsbron voor woninghypotheken. Vanaf 2000 groeiden deze sterk. Na het ontstaan van de kredietcrisis (medio 2007) werden securitisaties tot eind 2009 niet of nauwelijks aan andere (externe) beleggers verkocht vanwege het aangetaste vertrouwen in deze producten. Banken die securitiseerden hielden deze gestructureerde effecten in deze periode hoofdzakelijk zelf voor liquiditeitsdoeleinden, zoals voor eventueel gebruik als onderpand voor het verkrijgen van leningen van centrale banken.

Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 is het uitstaande bedrag aan securitisaties die bij externe beleggers zijn geplaatst op jaarbasis toegenomen. In 2018 steeg de omvang daarvan via in Nederland gevestigde vehikels met 0,7 miljard tot 50,1 miljard. (Foto Anefo)

Friday, March 15, 2019

NVB vraagt aandacht voor FATCA-problematiek bij Amerikaanse ambassadeur

Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra aandacht gevraagd voor de problemen die Nederlanders met een Amerikaanse achtergrond ondervinden door de Amerikaanse belastingwetgeving. Deze wetgeving tegen belastingontduiking legt verplichtingen op aan banken bij het verlenen van bankdiensten aan personen met de Amerikaanse nationaliteit.

Banken mogen alleen dan bankdiensten verlenen aan personen met de Amerikaanse nationaliteit als de bank beschikt over het Amerikaanse Social Security Number (SSN) van die persoon; ook als die persoon in Nederland woont en ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Als banken per eind 2019 niet over het SSN van Amerikaanse belastingplichtigen beschikken dan kunnen de VS sancties opleggen.  Eerder kregen Nederlandse banken en hun klanten twee jaar uitstel van de verplichting om een SSN aan te leveren maar dat uitstel loopt nu af.

Een en ander is het gevolg van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die sinds 2014 banken verplicht om financiële gegevens van Amerikaanse staatsburgers (adresgegevens, geboortedatum, saldi van rekeningen) te verstrekken aan de Nederlandse  belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt die gegevens door naar de Verenigde Staten. Dit is inmiddels de praktijk.

ABN AMRO verruimt beleggingsassortiment voor adviesklanten

ABN AMRO gaat haar beleggingsaanbod voor adviesklanten in Nederland uitbreiden, onder andere door beleggingsfondsen aan te bieden die door ABN AMRO beheerd worden in samenwerking met externe vermogensbeheerders. Een voorbeeld hiervan zijn de ABN AMRO multi-manager fondsen waarvan het beheer door ABN AMRO’s eigen vermogensbeheerder ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) via mandaten wordt gedelegeerd aan externe portefeuillebeheerders met specialistische kennis over de categorieën waarin ze beleggen.

Daarnaast worden meer fondsen van externe partijen beschikbaar gesteld voor adviesklanten. Tot nu toe waren deze beleggingsproducten alleen voor institutionele- en vermogensbeheer klanten beschikbaar.

ABN AMRO neemt deze stap omdat ze een toenemende klantvraag ziet naar gespecialiseerd beleggen, zoals beleggingsoplossingen gericht op duurzaamheid, impact beleggen, private equity en fixed income niches.

De verruiming van het assortiment gaat in per 12 april 2019. Als gevolg daarvan mag de bank haar beleggingsadvies niet langer onafhankelijk noemen. ABN AMRO adviseerde al op niet-onafhankelijke basis in treasury bij beleggingsadvies.

Beleggingsadviseurs van ABN AMRO blijven uiteraard adviseren over welke beleggingen het beste bij de klant passen op basis van zijn risicoprofiel, financiële positie, kennis en ervaring. Ongeacht of het ABN AMRO beleggingsfondsen zijn of niet. De klant beslist zelf welke beleggingen hij wel of niet opneemt of niet opneemt in zijn beleggingsportefeuille. Beleggingsadviesklanten betalen door de wijzigingen geen extra kosten, de normale transactiekosten blijven gelden als zij wijzigingen aanbrengen in hun portefeuille.

Thursday, March 14, 2019

Digitale Huishoudboekje breidt uit naar 300 deelnemers

Het komend halfjaar worden 300 Utrechters op een innovatieve manier geholpen bij het beheren van hun geld. De gemeente breidt samen met partners in de stad het digitale Huishoudboekje uit. Het Huishoudboekje geeft Utrechters overzicht over hun financiën en helpt bij verminderen van geldstress.

Komend half jaar is er plek voor 300 nieuwe deelnemers. Ondertussen gaan we verder met de ontwikkeling van de dienstverlening, zodat in de toekomst meer Utrechters kunnen meedoen. Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het behouden van financieel overzicht. De gemeente kijkt wel of het Huishoudboekje de juiste hulp is. Als de inkomsten lager zijn dan de uitgaven op het moment dat iemand in het Huishoudboekje wil, wordt aanvullende hulp georganiseerd.

Deelnemers houden overzicht over hun financiën via de (mobiele) site van het Huishoudboekje. Op dit moment maken 20 inwoners hier gebruik van. Zij geven aan zich minder zorgen te maken om de financiën. Het Huishoudboekje was één van de eerste overheidsprojecten waarin blockchaintechnologie werd toegepast. Maar de blockchaintechnologie bleek niet verenigbaar met het beschermen van de privacy. Daarom gebruikt de gemeente nu een database technologie waarmee de privacy wel is geborgd en dezelfde kwaliteit wordt bereikt.

Herziening Solvency II: kapitaaleisen NHG hypotheken minder streng

De kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door verzekeraars worden minder streng, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving. Daarnaast gaan de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen omlaag.

Algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding, is verheugd dat (Europese) verzekeraars bij de Europese Commissie (EC) gehoor hebben gevonden voor beter passende kapitaaleisen. “Door de verruiming van de eisen hoeven verzekeraars minder bufferkapitaal aan te houden voor NHG-hypotheken. Hierdoor gaan de kosten voor verzekeraars omlaag. En dat kan weer schelen in de rente die klanten betalen voor een NHG-hypotheek: een woning is al kostbaar genoeg.”

De aanpassing in de Solvency II-regels scheelt de verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaarbasis. Dit kan positief uitpakken voor huizenkopers omdat hierdoor verzekeraars mogelijk actiever kunnen worden op NHG-hypothekenmarkt in concurrentie met de banken.

Verder bevat de herzieningstekst verschillende verbeteringen voor verzekeraars die het standaard Solvency II model hanteren. Zo gaat de kapitaaleis voor verzekeraars om te kunnen beleggen in aandelen van 42 naar 22 procent. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat beleggingen minimaal vijf jaar worden aangehouden. Positief gevolg hiervan is dat verzekeraars als institutionele belegger meer kunnen investeren in de reële economie. Met de huidige eis van 42 procent waren verzekeraars vooral aangewezen op obligatiebeleggingen die onder Solvency II onder een gunstiger regime vallen.

Om verzekeraars aan te moedigen de risico’s van beleggingen (en vooral het renterisico) af te dekken met derivaten (waardoor de algehele risico’s verlaagd worden) staat tegenover clearing van derivaten een lagere kapitaaleis. Dit kan zich vertalen in verbeterde rendementen en lagere verzekeringspremies.

Het Verbond pleit ervoor dat het Europees Parlement (EP) en de Raad van Ministers (Raad) deze teksten snel goedkeuren. Door de voorgestelde verbeteringen sluiten de kapitaaleisen beter aan bij de economische werkelijkheid. Dit heeft voordelen voor polishouders, verzekeraars en hun aandeelhouders. Het voorstel van de EC ligt nu ter beoordeling bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij hebben drie maanden de tijd om het voorstel goed te keuren of af te wijzen. De aangepaste regelgeving wordt bij een akkoord naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2020 van kracht.

Verdere verbeteringen en vereenvoudigingen binnen Solvency II kunnen volgens het Verbond bereikt worden bij de herziening van de Solvency II verordening die voor 2020 is voorzien.

Wednesday, March 13, 2019

Aegon stapt uit teerzandolie

Aegon heeft besloten te stoppen met investeringen in oliebedrijven die 30% en meer van hun olieproductie halen uit teerzanden en pijpleidingbedrijven die betrokken zijn bij het transport van teerzandolie. Deze investeringen passen niet langer in onze klimaatstrategie.

In 2016 zette Aegon al een streep door investeringen in thermische kolen (benut voor elektriciteitsopwekking). Nu starten we met de verkoop en afbouw van beleggingen in de teerzandolie-industrie en zullen geen nieuwe beleggingen worden aangegaan. Aegon heeft elf bedrijven die betrokken zijn bij Canadese teerzandolie op de lijst met uitsluitingen geplaatst.

“Aegon is ondertekenaar van de Paris Pledge for Action en het is onze strategie om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. In dat kader vinden we investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en het vervoer van teerzandolie niet langer bij ons passen,” zegt Marc van Weede, Global Head of Strategy & Sustainability. “Teerzandolie kent, na steen- en bruinkool, de hoogste CO2 uitstoot van alle fossiele brandstoffen. In geen van de scenario’s voor de energietransitie valt teerzandolie binnen de norm voor uitstoot van koolstofdioxide.”

In totaal had Aegon wereldwijd circa 500 miljoen euro belegd in bedrijven die afhankelijk zijn van teerzandolie. De beleggingen van Aegon Nederland bedragen 30 miljoen euro in aandelen van zeven ondernemingen. Al deze beleggingen zijn voor rekening en risico van klanten en zijn inmiddels verkocht.

Oxfam Novib: EU-zwarte lijst belastingparadijzen is ‘witwasoperatie’

EU-Ministers van Financiën halen vijf van ’s werelds belangrijkste belastingparadijzen van de zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen van de EU. Oxfam Novib is daar fel op tegen.

'De criteria van de EU om belastingparadijzen te screenen zijn zo zwak dat zelfs notoire belastingparadijzen waaronder Hong Kong, Panama, Isle of Man, Guernsey en Jersey van de lijst zijn gehaald,'zegt de organisatie. 'Dit terwijl de hervormingen die deze landen hebben doorgevoerd weinig goeds beloven in de strijd tegen belastingontwijking. De Europese Unie zou haar zwarte lijst juist moeten versterken om zo te garanderen dat alle belastingparadijzen ter verantwoording worden geroepen.'

Oxfam Novib roept de EU op om de criteria voor de zwarte lijst aan te scherpen zodat meer schadelijk belastingbeleid wordt aangepakt;  ervoor te zorgen dat het beoordelen van landen op objectieve wijze plaatsvindt zonder politieke inmenging; en te zorgen dat Europese belastingparadijzen, waaronder Nederland, hun beleid aanpassen.

Tuesday, March 12, 2019

DNB start publiekscampagne nieuwe mogelijkheden bankrekening

De Nederlandsche Bank (DNB) is maandag gestart met een publiekscampagne onder de slogan 'U beslist', om meer bekendheid te geven aan de nieuwe mogelijkheden in het kader van de PSD wetgeving om anderen toegang te geven tot de bankrekening.

DNB lanceert de campagne namens het Maatschappelijk Overleg betalingsverkeer (MOB), waarin partijen zijn verenigd die in Nederland betrokken zijn bij het retail-betalingsverkeer, zoals de banken, organisaties in de detailhandel en consumentenorganisaties.

Niet-bancaire dienstverleners met een vergunning en banken kunnen via internet of bij het internetbankieren de rekeninghouder vragen om betalingen te mogen doen vanaf diens bankrekening, en om inzage te mogen krijgen in diens betaalgegevens. Doel van de richtlijn is het stimuleren van de innovatie en concurrentie op de Europese betaalmarkten.

De nieuwe diensten mogen worden aangeboden door niet-bancaire partijen die hiertoe een vergunning hebben gekregen van de toezichthouder DNB of één van de andere toezichthouders in de EU en door banken. Het toezicht op de privacy-aspecten van de nieuwe dienstverlening wordt in Nederland gehouden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

AFM bereidt verbod voor op binaire opties en beperkingen aan CFD’s in Nederland

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van plan om twee nationale productinterventiemaatregelen te treffen in navolging van het ESMA-verbod op binaire opties en de verkoopbeperking aan contracts for difference (CFD’s).

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft in november vorig jaar openbaar gemaakt het verbod op binaire opties en de verkoopbeperking voor CFD’s voor de tweede keer te verlengen.
Begin januari dit jaar liet de AFM weten onderzoek te doen naar de noodzaak voor nationale maatregelen met betrekking tot de verkoop in of vanuit Nederland van binaire opties en CFD’s.

Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van significante reden tot bezorgdheid over de beleggersbescherming. De AFM is daarom van plan om maatregelen te treffen ten aanzien van de bovengenoemde producten. De maatregelen wijken niet af van de tijdelijke ESMA-maatregelen die op dit moment al in Europa gelden.

De AFM publiceert de maatregelen naar verwachting in april 2019. In tegenstelling tot de tijdelijke maatregelen van ESMA gelden de maatregelen van de AFM voor onbepaalde tijd.

Monday, March 11, 2019

Rabo opent PSD2 winkel

Rabobank gaat in verband met de PSD2 regels voor het delen van bankgegevens in de komende weken stapsgewijs de PSD2-winkel voor financiële dienstverleners openen.

Eind maart komen de eerste API's beschikbaar voor dienstverleners met een PSD2-vergunning en stapsgewijs volgen in de weken daarna de andere Rabobank koppelingen.

'Door onze deuren te openen voor samenwerking met startups en andere bedrijven ontstaan vernieuwende diensten. Hiermee bieden wij consumenten meer overzicht, eenvoud en gemak in het regelen van hun geldzaken. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de consument optimaal hiervan kan profiteren,' zegt Michiel Kwaaitaal, bij Rabobank verantwoordelijk voor betalingsverkeer.

In de eigen Rabo app biedt Rabobank kan de consument alle financiële informatie in een oogopslag vinden. Zodra andere banken hun koppelingen gereed hebben, kunnen bijvoorbeeld die bankrekeningen ook in de Rabo app worden getoond. En kunnen klanten het saldo van die rekening inzien, transactieoverzichten bekijken en ook betalen. Nu is dat al mogelijk voor rekeninghouders van bunq.

In de testomgeving Developer Sandbox zijn nu al voorbeelden te zien van diensten die later mogelijk gelanceerd worden voor de consument of voor zakelijke klanten, zoals een online financiële coach via een app, extra actueel financieel inzicht voor ondernemers met rekeningen bij verschillende banken en een kredietservice voor bedrijven.

UAntwerpen detecteert fiscale fraude met data science

De omvang, impact en diversiteit van de fiscale fraudeproblematiek en de beperkte huidige controlecapaciteit zorgen ervoor dat overheden steeds meer geïnteresseerd zijn in geavanceerde fraudedetectiemethoden.

Jellis Vanhoeyveld (UAntwerpen, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie) ontwikkelde nieuwe dataminingtechnieken voor het detecteren van fiscale fraude, gestaafd met gevalstudies in de domeinen van btw-fraude en douanefraude.

Met datamining kunnen op een geautomatiseerde wijze fraudepatronen worden geïdentificeerd op basis van  belastingaangiften, financiële transacties en sociodemografische gegevens. Op die manier vermindert datamining het verlies aan fiscale inkomsten en creëert het een afschrikeffect voor fraudeurs.

Bedrijven (douaneoperatoren) die goederen willen importeren in België moeten via een online applicatie een douaneaangifteformulier invullen. Malafide bedrijven kunnen fraude plegen door bijvoorbeeld smokkel, de onderwaardering van goederen of de import van namaakgoederen. Op basis van een database van aangiftes met gekende fraude en legale gevallen (bekomen via douanecontroles) construeerden de onderzoekers van UAntwerpen dataminingmodellen die toelaten douanefraude te detecteren uitsluitend op basis van de gegevens in de aangifte.

Wft-diploma Pensioen wordt verplicht voor advies over pensioenuitkering

Financieel adviseurs moeten vanaf 1 april 2019 een Wft-diploma Pensioen hebben als zij een consument adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept adviseurs op goed te kijken naar hun dienstverlening en of zij beschikken over de juiste diploma’s.

In 2018 zijn de vakbekwaamheidseisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geëvalueerd. Daardoor is het diploma Pensioen aangepast. Vanaf 1 april 2019 zijn de kennis en vaardigheden voor advies aan consumenten over de aankoop van een variabele of vaste uitkering in een premie- of kapitaalovereenkomst opgenomen bij dit diploma.

Momenteel zijn deze vakbekwaamheidseisen opgenomen in het diploma Vermogen. Beschikt een financieel adviseur vanaf 1 april 2019 over het diploma Vermogen, maar niet over het diploma Pensioen? Dan mag hij géén advies meer geven over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering.

Friday, March 8, 2019

Rotterdam gaat de strijd aan met foute incassopraktijken

De gemeente Rotterdam gaat inwoners helpen met het aanpakken van oneerlijke incassopraktijken. Via de website van de gemeente kunnen Rotterdammers voortaan malafide incassopraktijken melden bij de ACM. Dat is de organisatie die toezichthouder is op de incassobranche. Daarnaast komt er via de website informatie over malafide incasseerders beschikbaar. Ook worden schuldhulpverleners met een toolkit geholpen bij het herkennen en tegengaan van malafide incassopraktijken.

Verantwoordelijk wethouder Grauss (CU/SGP): “De laatste jaren regent het klachten over malafide incassobureaus, die mensen in een kwetsbare positie duperen. Wij willen als gemeente stappen zetten om foute incassopraktijken waarvan Rotterdammers de dupe zijn, te stoppen.”

Naast het tegengaan van malafide incassopraktijken gaat Rotterdam ook zelf het goede voorbeeld geven. Het op sociale wijze incasseren van schulden wordt daarom het uitgangspunt.
Wethouder Grauss: “Als gemeente geven wij graag het goede voorbeeld. Onze inwoners mogen erop rekenen dat wij hen met respect behandelen. Als Rotterdammers betalingsproblemen hebben dan gaan we samen kijken naar een goede oplossing.”

Rotterdam heeft het voornemen zich aan te sluiten bij de schuldeiserscoalitie. Daarmee verbindt de gemeente zich aan een aantal principes die vastgelegd zijn in het Ethisch Manifest. De gemeente belooft onder andere om mensen met betalingsproblemen door te verwijzen naar een schuldhulpverlener. Ook wordt er met mensen die nog niet kunnen maar wel willen betalen een goede oplossing gezocht voor hun probleem. Mensen met een betalingsachterstand worden met respect behandeld en kunnen op de website duidelijke informatie vinden over wat er gebeurt als ze niet betalen.

Laagste aantal plofkraken sinds 2012

Het aantal plofkraken is in 2018 met ruim 35% gedaald ten opzichte van 2017 en kwam uit op 42. Naast de plofkraken waren er twee ramkraken en werd 1 keer geprobeerd om de geldautomaat met gereedschap open te maken. Ook werden 5 keer voorbereidingshandelingen voor een kraak geregistreerd. Ondanks de daling houden banken grote zorgen over het geweld dat gepaard gaat met een plofkraak. Daarom blijven banken maatregelen nemen om te voorkomen dat plofkraken plaatsvinden en wordt de nauwe samenwerking met de politie en OM voortgezet om de pakkans te vergroten.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventieve en repressieve maatregelen. Naast maatregelen om te voorkomen dat een plofkraak plaatsvindt, is ook ingezet op maatregelen die de opsporing van de daders vergemakkelijkt, zoals het direct alarmeren van de politie, cameradetectie en inktsystemen. Door het toenemend geweld nemen banken ook veel zichtbare en onzichtbare maatregelen gericht op de veiligheid van omwonenden. Zo zijn er op basis van risicoanalyses geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen. Uiteraard hebben banken daarbij oog voor het beschikbaar blijven van contant geld.

Zolang er in de samenleving behoefte is aan contant geld hebben en nemen banken de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geld via automaten bereikbaar te houden. Vanwege teruglopend gebruik van contant geld en het geweld van criminelen tegen geldautomaten, worden banken op sommige plekken automaten verwijderd. Als deze trend voortzet, zou de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang kunnen komen. Daarom werken de banken samen, zoals bijvoorbeeld binnen Geldmaat,  aan een optimaal en toekomstbestendig geldautomatennetwerk op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en gebruiksgemak. Op die manier blijft contant geld voor alle Nederlanders beschikbaar en binnen bereik.

Thursday, March 7, 2019

'Gemeentelijke woonlasten dit jaar plaatselijk flink hoger'

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 3, procent hogere gemeentelijke woonlasten dan in 2018. De stijging is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4 procent. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt zijn de lokale verschillen in woonlasten groot.

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is voor veel mensen een nieuwe tegenvaller, naast de al bekende hogere energielasten. Vrijwel overal gaat de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,5 procent fors omhoog. In 73 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10 procent.

Dat kan inwoners flink raken in hun portemonnee. In Cuijk is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld 106 euro hoger dan in 2018. In Beek, Veghel, Schijndel en Eemnes gaat de gemeentelijke aanslag ruim 90 euro omhoog en met vergelijkbare bedragen in Ouder Amstel, West Betuwe en Sint Oedenrode. Ook Amsterdam wordt duurder; huiseigenaren in de hoofdstad betalen dit jaar € 65 meer aan hun gemeente.

De gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten van Nederland. Hier betalen woningbezitters gemiddeld 1.330 euro en dat is ruim 200 meer dan vorig jaar. Wonen in Bloemendaal is hiermee bijna twee keer zo duur als de gemiddelde Nederlandse gemeente, waar de woonlasten 774 euro bedragen. Landelijk gemiddeld stijgen de woonlasten met gemiddeld 25 euro ten opzichte van vorig jaar.

Bijzonder is Giessenlanden (per 1 januari met Molenwaard gefuseerd in de gemeente Molenlanden). Hier betalen huishoudens dit jaar ruim 160 euro meer. Dat komt doordat de gemeente een eerdere korting schrapt en omdat ook hier de afvalstoffenheffing flink stijgt.

Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de woonlasten in 26 gemeenten dalen, ondanks de vaak hogere afvalstoffenheffing. Voor huishoudens in Waddinxveen, Goes en Bladel betekent dit dat de rekening van hun gemeente dit jaar gemiddeld € 30 lager uitvalt.

Vereniging Eigen Huis publiceert top-5 lijsten van de ontwikkeling van gemeentelijke woonlasten. Op  www.eigenhuis.nl staan interactieve provinciekaarten waarop per gemeente de ontwikkeling van de verschillende soorten woonlasten zijn te zien. Daar staan ook Top-5 lijsten van gemeenten waar de lasten stijgen en dalen. Van enkele gemeenten zijn nog geen cijfers bekend, meestal is een gemeentelijke fusie daarvan de oorzaak. Deze gemeenten zijn op de kaarten grijs gekleurd.

ABN AMRO rondt overname af van Société Generale Private Banking België

ABN AMRO heeft op 30 juli 2018 de overname aangekondigd van Société Générale Private Banking N.V., de private banking dochter van Société Générale in België.

De benodigde goedkeuringen van de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten zijn verkregen. De transactie is afgerond op 28 februari 2019.

Door deze activiteiten te combineren met de bestaande private banking activiteiten van ABN AMRO in België verstevigt de bank haar marktpositie in België en haar positie als toonaangevende private bank in de eurozone. Het beheerd vermogen in België is verdubbeld tot circa EUR 12 miljard. De acquisitie heeft een gering effect op de CET1-kapitaalratio.

Oxfam: EU gaat beruchte belastingparadijzen van lijst schrappen

De Europese Unie schrapt hoogstwaarschijnlijk negen van 's werelds grootste en meest schadelijke belastingparadijzen van de eigen lijsten van belastingparadijzen. Het gaat om Bermuda, de Kaaimaneilanden en Panama. Aangezien de EU haar eigen criteria niet toepast op lidstaten, ontkomen ook  belastingparadijzen binnen de EU, waaronder Nederland, aan plaatsing op die lijst. Dit blijkt vandaag uit nieuw onderzoek van Oxfam Novib naar belastingparadijzen.

Uit de analyse in het nieuwe Oxfam-rapport 'Off the Hook' blijkt dat de EU-Ministers van Financiën aanstaande dinsdag de Bahama's, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man, Jersey en Panama hoogstwaarschijnlijk van de lijsten gaan verwijderen. Dit is de eerste jaarlijkse herziening van deze lijsten door de EU. Sommige van deze belastingparadijzen speelden een hoofdrol in recente belastingschandalen zoals de Paradise Papers of de Panama Papers.

Esmé Berkhout, Oxfam Novib belastingexpert: 'Als de EU volgende week deze notoire belastingparadijzen van haar zwarte en grijze lijst schrapt ondermijnt dit de geloofwaardigheid van de EU en geeft het een fout signaal af aan alle andere belastingparadijzen. Bovendien blijft het onacceptabel dat een aantal EU-landen die eveneens aan te merken zijn als belastingparadijs, zoals Nederland, de dans ontspringen.'

Het Oxfam-rapport stelt opnieuw vast dat vijf EU-lidstaten - Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland - op de zwarte lijst zouden staan als de EU haar eigen criteria ook zou toepassen op lidstaten. Uit internationaal onderzoek bleek vorig jaar nog dat een kleine 10% van de winst die multinationals wereldwijd wegsluizen om belasting te ontlopen in Nederland terecht komt. Nederland kwam daarmee in de top 5 van belastingparadijzen.

'Belastingparadijzen maken belastingontwijking op industriële schaal mogelijk. Ze beroven rijke én arme landen van miljarden euro’s die nodig zijn voor het verbeteren van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Vooral vrouwen en meisjes betalen de prijs wanneer deze basisvoorzieningen niet op orde zijn. De EU moet de belangen van mensen boven die van belastingparadijzen en multinationals stellen als ze armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk wil bestrijden.'

Oxfam roept de EU op om de criteria voor de zwarte lijst aan te scherpen zodat meer schadelijk belastingbeleid wordt aangepakt;  ervoor te zorgen dat het beoordelen van landen op objectieve wijze plaatsvindt zonder politieke inmenging; en te zorgen dat Europese belastingparadijzen hun beleid aanpassen. Verder zou de EU de effectiviteit van de maatregelen die genomen worden door landen moeten monitoren.

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen van de EU is in 2017 voor het eerst gepubliceerd en moet belastingontwijking door multinationals tegengaan. Slechts vijf kleine eilandstaten, zoals Guam, staan momenteel op de zwarte lijst. 63 landen staan nu op een aparte 'grijze lijst'. Daarvan worden 23 landen, waaronder Aruba, Guernsey en Liechtenstein, zeer waarschijnlijk van de lijst gehaald. Deze landen beloofden hun belastingstelsels te hervormen nog voor de herziening van de lijst. Uit de analyse van Oxfam blijkt dat de EU zeer waarschijnlijk haar zwarte lijst met 18 nieuwe landen uitbreidt vanwege onvoldoende belastinghervormingen. Volgende week dinsdag worden de nieuwe zwarte en grijze lijst door de EU bekendgemaakt.
Last updated: 22 Mar, 2019 02:53